11 Fevral - MQT 5 Mövzuları

AZƏRBAYCAN DİLİ

IX sinif
 1. Fonetika
 2. Leksika
 3. Söz yaradıcılığı
 4. Morfologiya
 5. Söz birləşməsi
X sinif
 1. Fonetika
 2. Leksika
 3. Söz yaradıcılığı
 4. Morfologiya
 5. Söz birləşməsi

XI sinif
 1. Söz birləşməsi: ismi və feili birləşmələr
 2. Sintaktik  əlaqələr
 3. Cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə növləri
 4. Cümlənin baş üzvləri

ƏDƏBİYYAT

IX sinif
 1. Şifahi xalq yaradıcılığı
 2. Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı
 3. Gəncəvi həyatı və yaradıcılığı. “İskəndərnamə” poeması
 4. Orta dövr Azərbaycan ədəbiyyatı
 5. İ. Nəsimi həyatı və yaradıcılığı. “Sığmazam” qəzəli.
 6. Ş.İ. Xətayi həyatı və yaradıcılığı. “Dəhnamə” poeması
 7. M.Füzuli həyatı və yaradıcılığı. “Məni candan usandırdı…” qəzəli. “Leyli və Məcnun” poeması
 8. Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı I mərhələ
  “Koroğlu” dastanı.
  “Həmzənin Qıratı qaçırması” qolu
 9. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi – epik növ, lirik növ, dramatik növ. Bədii əsərdə həyat hadisələrinin əksetdirmə üsulları
  Bədii əsərin quruluşu. Bədii əsərdə hadisə və surət
X sinif
 1. Şifahi xalq yaradıcılığı
 2. Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı
 3. Gəncəvi həyatı və yaradıcılığı. “İskəndərnamə” poeması
 4. Orta dövr Azərbaycan ədəbiyyatı
 5. İ. Nəsimi həyatı və yaradıcılığı. “Sığmazam” qəzəli.
 6. Ş.İ. Xətayi həyatı və yaradıcılığı. “Dəhnamə” poeması
 7. M.Füzuli həyatı və yaradıcılığı. “Məni candan usandırdı…” qəzəli. “Leyli və Məcnun” poeması
 8. Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı I mərhələ
 9. “Koroğlu” dastanı.
  “Həmzənin Qıratı qaçırması” qolu
 10. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi – epik növ, lirik növ, dramatik növ. Bədii əsərdə həyat hadisələrinin əksetdirmə üsulları
  Bədii əsərin quruluşu. Bədii əsərdə hadisə və surət

XI sinif
 1. Təkrar
 2. Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı III mərhələ
 3. Hekayə, memuar, novella, felyeton haqqında məlumat
 4. Ədəbi cərəyanlar
 5. Ədəbi məktəblər
 6. Məmmədquluzadə həyat və yaradıcılığı
 7. “Anamın kitabı” tragikomediyası

BİOLOGİYA

          IX  sinif
 1. Sap qurdlar tipi. Sap qurdların həyat fəaliyyəti
 2.  İnsan üçün təhlükəli olan qurd xəstəlikləri
 3.  Həlqəvi qurdlar tipi
 4.  Həlqəvi qurdların həyat fəaliyyəti
 5.  Molyusklar tipi
 6.  Molyuskların həyat fəaliyyəti
 7.  Buğumayaqlilar tipi. Xərçəngkimilər sinfi
 8.  Hörümçəkkimilər sinfiHəşəratlar sinfi
 9.  Həşəratların müxtəlifliyi və təbiətdə rolu
 10. Təkrar mövzular
    X  sinif
 1.   Həlqəvi qurdlar tipi
 2.  Həlqəvi qurdların həyat fəaliyyəti
 3.  Molyusklar tipi
 4.  Molyuskların həyat fəaliyyəti
 5.  Buğumayaqlilar tipi. Xərçəngkimilər sinfi
 6.  Hörümçəkkimilər sinfiHəşəratlar sinfi
 7.  Həşəratların müxtəlifliyi və təbiətdə rolu
 8. Xordalılar tipi. Kəlləsizlər yarımtipi. Başıxordalılar sinfi
 9.  Kəlləlilər yarımtipi. Balıqlar
 10. Təkrar mövzular
    XI  Sinif
 11. Dayaq-hərəkət aparatı
 12. Qan.qan dövranı
 13. Tənəffüs sistemi
 14. Həzm sistemi
 15. Maddələr mübadiləsi
 16. İfrazat,Dəri,Çoxalma
 17. Analizatorlar,Ali sinir fəaliyyəti
 18. Təkrar mövzular

RUS DİLİ

XI sinif
 1. Имя существительное.
 2. Имя прилагательное.
 3. Имя числительное.
IXX sinif
 1. Имя существительное.
 2. Имя прилагательное.
 3. Синонимы. Антонимы.

COĞRAFİYA

IX sinif
 1. Yer haqqında coğrafi biliklərin inkişafı. Kəşflərdən tədqiqatlara doğru.
 2. Coğrafiya fənnində riyazi və coğrafi əsaslar.
 3. Qalaktika – Kosmos.
 4. Litosfer – Yerin bərk təbəqəsi. Materiklərin relyefi
X sinif
 1. Yer haqqında coğrafi biliklərin inkişafı. Kəşflərdən tədqiqatlara doğru.
 2. Coğrafiya fənnində riyazi və coğrafi əsaslar.
 3.  Qalaktika – Kosmos.
 4. Litosfer bölməsi. Materiklərin relyefi. Azərbaycanın relyefi (geoloji quruluşu, faydalı qazıntıları)
 5. Atmosfer bölməsi. Materiklərin iqlimi. Dünyanın qlobal iqlim dəyişmələri.
 6. Azərbaycanın iqlimi. (günəş radiasiyası, iqlim tipləri, hava kütlələri, yağıntıların paylanması
 7. Hidrosfer bölməsi. (Dünya okeanı və onun hissələri. Quru suları)

XI sinif və məzunlar
 1. Plan və Xəritə
 2. Litosfer
 3. Atmosfer
 4.  Hidrosfer
 5. Biosfer
 6. Materiklər ve Okeanlar coğrafiyası
 7.   Azərbaycan Respublikasının fiziki coğrafiyası (tam proqram)

RİYAZİYYAT

IX  sinif  – I, II, III, IV qruplar və buraxılış
 1. Bir məchullu tənliklər
 2. Tənliklər sistemi
 3. Dördbucaqlılar
 4. Təkrar

    X sinif – I, II, III, IV qruplar
 1. Bir məchullu tənliklər
 2. Tənliklər sistemi
 3. Dördbucaqlılar
 4. Təkrar
XI Buraxılış
 1. Bir məchullu tənliklər
 2. Tənliklər sistemi
 3. Dördbucaqlılar
 4. Təkrar
XI sinif – I, II qruplar
 1. Bir məchullu tənliklər
 2. Tənliklər sistemi
 3. Dördbucaqlılar
 4. Təkrar
 5. Triqonometrik funksiyalar və toplama teoremləri. Oxşarlıq
III, IV qruplar
 1. Bir məchullu tənliklər
 2. Tənliklər sistemi
 3. Dördbucaqlılar
 4. Təkrar
 5. Silsilələr. Bərabərsizlik. Oxşarlıq

KİMYA

XI sinif
 1. Təkrar
 2. Fosfor oksidləri. Ortofosfat turşusu. Mineral gübrələr.
 3. Karbon oksidləri. Karbonat turşusu.
 4. Silisium dioksid. Metasilikat turşusu. Silikat sənayesi
 5. Metalların ümumi xarakteristikaları. I qrup metalları. II qrup metalları. Suyun codluğu. Alüminium.
 6. Dəmir və onun birləşmələri. Mis. Sink. Xrom

X sinif
 1. Təkrar
 1. Elektroliz
 2. Ozon.
 3. Su
 4. VII qrupun əsas yarımqrup elementləri. Xlor.

IX sinif
 1. Təkrar
 1. Elektrolitik dissosiasiya.
 2. İon mübadiləsi reaksiyaları.
 3. Hidroliz
 4. Elektroliz

TARİX

IX sinif  – II qrup
Təkrar.Azərbaycan Atabəyləri (Eldənizlər) dövləti. İntibah mədəniyyəti. Azərbaycan monqol yürüşləri dövründə. Azərbaycan Hülakülər dövlətinin tərkibində.I və II Göytürk dövləti. Uyğur xaqanlığı. Xəzər xaqanlığı.

IX sinif – III qrup
Təkrar.Azərbaycan Atabəyləri (Eldənizlər) dövləti. İntibah mədəniyyəti. Azərbaycan monqol yürüşləri dövründə. Azərbaycan Hülakülər dövlətinin tərkibində.Osmanlı imperiyası. Teymuri imperiyası. Frank və Bizans imperiyası.

X sinif – II qrup
Təkrar. Azərbaycan Atabəyləri (Eldənizlər) dövləti. Şirvanşahlar XI–XIV əsrlərdə. İntibah mədəniyyəti. Azərbaycan monqol yürüşləri dövründə. Azərbaycan Hülakülər dövlətinin tərkibində.Türk dövlətləri. Türk cəmiyyətinin quruluşu. Ərəblər. İslam dini. Xilafət.
X sinif – III qrup
Təkrar. Azərbaycan Atabəyləri (Eldənizlər) dövləti. Şirvanşahlar XI–XIV əsrlərdə. İntibah mədəniyyəti. Azərbaycan monqol yürüşləri dövründə. Azərbaycan Hülakülər dövlətinin tərkibində.
Teymurilər dövləti. Hindistan və Çin. Şərqə doğru səlib yürüşləri. Qərbi Avropada mərkəzləşdirilmiş dövlətlərin yaranması.
XI sinif – II qrup
Təkrar. Qaraqoyunlu,Ağqoyunlu,Səfəvi dövlətləri.Səfəvi-Osmanlı müharibələri.Azərbaycan XXI əsrdə.
XI sinif – III qrup
Təkrar. Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu və Səfəvi dövlətləri. Səfəvi-Osmanlı müharibələri. İngiltərə,Fransa, Almaniya,Avropada reformasiya,Niderland burjua inqilabı.Versal-Vaşinqton sistemi. ABŞ və Avropa ölkələri  XX əsrin 20-30-cu illərində. Azərbaycan XXI əsrdə.

İNGİLİS DİLİ

IX-X sinif
 1. Modal verbs
 2. The verbs: to do, to make, to have
 3. Would like
 4. Sequence of simple tenses: 1. present simple + future simple / past simple + past continuous
 5. Tag questions
 6. Previous themes (əvvəlki mövzular)

XI və məzun qrupları
 1. Complex object
 2. Simple tenses (Present simple, past simple, future simple, future in the past)
 3. Present continuous, past continuous
 4. Sequence of simple tenses, present continuous and past continuous tense forms

FİZİKA

                  IX sinif         
 1. Aero-hidrostatika. Aero-hidrodinamika
 2. MKN-ın əsasları. İdeal qaz qanunları
 3. Təkrar mövzular
       X sinif
 1. MKN-ın əsasları. İdeal qaz qanunları
 2. Termodinamikanın əsasları
 3. Təkrar mövzular
         XI sinif
 1. Elektrik yükü. Elektrik sahəsi
 2. Elektrik tutumu. Elektrik sahəsinin enerjisi
 3. Sabit cərəyan qanunları
 4. Təkrar mövzular

0 yorum:

Yorum Gönder