Qeydiyyatdan keçməyə tələsin!

NİYAL KURSLARINA ABİTURİYENT VƏ DİGƏR HAZIRLIQLAR ÜÇÜN QƏBUL İMTAHANI TƏŞKİL EDİLİR

Qeydiyyatdan keçməyə tələsin!

NİYAL KURSLARINDA İBTİDAİ SİNİF HAZIRLIĞI TƏŞKİL EDİLİR

Qeydiyyatdan keçməyə tələsin!

NİYAL KURSLARINDA FƏNN HAZIRLIĞI TƏŞKİL EDİLİR

Qeydiyyatdan keçməyə tələsin!

NİYAL KURSLARINDA YÖS HAZIRLIĞI TƏŞKİL EDİLİR

Kursumuzun fəxrləri

Ali məktəblərə yüksək balla qəbul olunmuş tələbələrimiz.

7-8 DEKABRDA KEÇİRİLƏCƏK CHECK UP-2 SINAQ İMTAHANI MÖVZULARI (1-8.Cİ SİNİFLƏR)

Mövzular Check up-21-ci sinif

      
 1. Azdili
R hərfi. Güc birlikdədir

 1. Riyaziyyat
Sıra sayları

 1. Heyat bilgisi
Cansız təbiətdə hadisələr

 1. Məntiq

2-ci sinif


 1. Azərb. dili
Yaşıl fincan. Müəllim yoxsa məllim.

 1. Riyaziyyat
Toplama və çıxmanın qarşılıqlı əlaqəsi

 1. Həyat bilgisi
Sağlamlıq nədir

 1. İngilis dili
Countries, Family, Professions

 1. Məntiq

3-cü sinif


 1. Azərb. dili
Cəmil+Mahir.

 1. Riyaziyyat
1000 dairəsində ədədlər təkliklər, onluqlar, yüzlüklər

 1. Həyat bilgisi
Şəkil və plan I dərs

 1. İngilis dili
Hh, Oo, Ll, Ii

 1. Məntiq

4-cü sinif


 1. Azərb. dili
Çünki oldun dəyirmançı.

 1. Riyaziyyat
Məsələ həlli. Tam hissə modeli

 1. Həyatbilgisi
Siğorta

 1. İngilis dili
Present Simple. Sounds. Words/

 1. Məntiq

5-ci sinif


 1. Azərb. dili
Qoşasamitli sözlərin tələffüzü daxil olmaqla

 1. Riyaziyyat
Natural ədədlər. Natural ədədlər üzərində bölmə əməli.

 1. Tarix
Azərbaycanın ən qədim dövləti
Qaniçən Kiri kim məğlub etdi
Azərbaycan adı necə yarandı
Qədim Azərbaycan dövləti- Albaniya
Azərbaycanda dini inanclar
Cavanşir
Qırx il kölə kimi yaşamaqdansa
Kitabi Dədə Qorqud-yurdumuzun tarix salnaməsi

 1. Həyat bilgisi
Dövlətim mənə xidmət edir.

 1. Ingilis dili (41-50)
Present Continous. Present Simple. Words

 1. Məntiq (51-55)

6-cı sinif


 1. Azərb.dili
Say və onun məna növləri daxil olmaqla

 1. Riyaziyyat
ƏBOB-hissəsinə görə ədədin tapılması

 1. İngilis dili
Past Simple/ Degree of Adjectives. Words

 1. Fizika
Fiziki kəmiyyətlər və onların ölçülməsi daxil olmaqla

 1. Coğrafiya
Cəmiyyət. Təsərrüfat. Dünya ölkələri

 1. Tarix
Qədim Misir dövləti
Qədim Misirdə mədəniyyət
Mezolit – Orta daş dövrü
Neolit inqilabı. Eneolit dövrü
Erkən və orta tunc dövrü

 1. Biologiya
Hüceyrənin quruluşu, bölünməsi. Prokariot və eukariot orqanizmlər.

 1. Məntiq

7-ci sinif

 1. Azərb. dili
İsə hissəciyi daxil olmaqla

 1. Riyaziyyat
Qüvvətin qüvvətə yüksəldilməsi

 1. İngilis dili
Have to\Has to. Verb+to\ing. And\but\because

 1. Tarix
Göytürk xaqanlığı və onun varisləri
Avarlar, xəzərlər və bulqarlar
Böyük ipək yolunun başlandığı ölkə
Xilafət dövründə idarəetmə, torpaq və vergi siyasəti
Xürrəmilər hərəkatı-Babək
İslamın milli və mədəni inkişafa təsiri

 1. Fizika
Nuyutonun I və II qanunu əvəzləyici qüvvə daxil olmaqla

 1. Coğrafiya
Coğrafi koordinatlar. Miqyas. Relyefin təsviri. Planaalma

 1. Kimya
Bəsit və mürəkkəb maddələr. Allotropiya daxil olmaqla

 1. Biologiya
Mamırlar. Yosunlar. Qıjıkimilər

 1. Məntiq

8-ci sinif

 1. Azərb. dili
Tabesizlik əlaqəsi daxil olmaqla

 1. Riyaziyyat
Rasional ədədlər. Vuruqlara ayırma ilə kvadrat tənliklərin həlli

 1. İngilisdili
İrregular verbs. Conjuctions. Passive voice

 1. Fizika
Yanacağın yanma istiliyi daxil olmaqla

 1. Tarix
Qacarlar imperiyasının yaranması
Böyük Moğol imperiyasının parçalanması
Çin – Qapalı ölkə
XVI əsrin II yarısı – XVII əsrdə social-iqtisadi və ictimai həyat
Azərbaycan beynəlxalq ticarət əlaqələrində
XVII əsrdə Azərbaycan mədəniyyəti

 1. Kimya
Əsasların fiziki və kimyəvi xassələri daxil omaqla.

 1. Coğrafiya
Xəritələrin təsnifatı. Xəritələrdə təsvir üsulları. Xəritələrdə məsafələrin və sahələrin hesablanması

 1. Biologiya
Sinir sistemi


 1. Məntiq