Qeydiyyatdan keçməyə tələsin!

NİYAL KURSLARINA ABİTURİYENT VƏ DİGƏR HAZIRLIQLAR ÜÇÜN QƏBUL İMTAHANI TƏŞKİL EDİLİR

Qeydiyyatdan keçməyə tələsin!

NİYAL KURSLARINDA İBTİDAİ SİNİF HAZIRLIĞI TƏŞKİL EDİLİR

Qeydiyyatdan keçməyə tələsin!

NİYAL KURSLARINDA FƏNN HAZIRLIĞI TƏŞKİL EDİLİR

Qeydiyyatdan keçməyə tələsin!

NİYAL KURSLARINDA YÖS HAZIRLIĞI TƏŞKİL EDİLİR

Kursumuzun fəxrləri

Ali məktəblərə yüksək balla qəbul olunmuş tələbələrimiz.

MQT-4 mövzuları 10 yanvar

MQT 4 mövzuları 10 yanvar
AZƏRBAYCAN DİLİ

IX sinif
1. Fonetika
2. Leksika
3. Söz yaradıcılığı. Sözün tərkibi
4. Morfologiya – İsim, sifət, say, əvəzlik
5. Feil. Qrammatik məna növləri
X sinif
1. Fonetika
2. Leksika
3. Söz yaradıcılığı. Sözün tərkibi
4. Morfologiya – İsim, sifət, say, əvəzlik, zərf
5. Feil. Qrammatik məna növləri. Feilin şəkilləri
XI sinif və Məzun
1. Fonetika
2. Leksika
3. Söz yaradıcılığı. Sözün tərkibi
4. Morfologiya – İsim, sifət, say, əvəzlik, zərf, feil
5. Köməkçi nitq hissələri
ƏDƏBİYYAT
IX sinif
1. Təkrar.
2. İ.Nəsiminin həyatı və yaradıcılığı. “Yanaram” və “Mən mülki-cahan…” qəzəlləri.
3. Ş.İ.Xətayinin həyatı və yardıcılığı. “Ayrılır” qəzəli
X sinif
1. Təkrar.
2. İ.Nəsiminin həyatı və yaradıcılığı. “Yanaram” və “Mən mülki-cahan…” qəzəlləri.
3. Ş.İ.Xətayinin həyatı və yardıcılığı. “Ayrılır” qəzəli
XI sinif və Məzun
1. Təkrar.
2. M.F.Axundzadənin həyatı və yaradıcılığı.
3. “Hekayəti –müsyö Jordan həkimi-nəbatat və dərviş Məstəli şah” komediyası.
4. “Aldanmış kəvakib” povesti.
5. S.Ə.Şirvaninin həyatı və yaradıcılığı. “Necə həmtay tutum…” qəzəli.
6. A.Ələsgərin həyatı və yaradıcılığı.
7. Q.Zakirin həyatı və yaradıcılığı.
8. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi : dramatik növ, satira, təmsil. 
CƏBR-HƏNDƏSƏ
IX sinif
1.  Çoxhədlinin  vuruqlara  ayrılması
2.  Cəbri  kəsrlər
3.   Dördbucaqlılar
4.  Təkrar
X sinif
1.  Çoxhədlinin  vuruqlara  ayrılması
2.  Cəbri  kəsrlər
3.   Dördbucaqlılar
4.  Təkrar
XI sinif və Məzun,  I-II qruplar
1. Bərabərsizliklər
2.  Silsilələr
3.  Dördbucaqlılar
4.  Fiqurların sahəsi
5.  Təkrar
XI sinif  və Məzun, III-IV qruplar
1. Cəbri  Kəsrlər (Rasional  ifadələr)
2.  Kvadrat  köklər
3. Bir məchullu  tənliklər
4.   Çevrə
5.  Dördbucaqlılar
6.  Təkrar
TARİX
IX  sinif  II  qrup      
İbtidai  İcma  quruluşu, Azərbaycan Sasani və ərəblər dövründə.Ərəblərə qarşı üsyanlar. Azərbaycanda feodal dövlətlər.
 IX   sinif  III  qrup
İbtidai  İcma  quruluşu, Azərbaycan Sasani və ərəblər dövründə.Ərəblərə qarşı üsyanlar. Azərbaycan IX-XI əsrlərdə, Şumer, Böyük Hun. Ərəb,Xəzər,Slavyanlar, Frank.
X  sinif  II  qrup                                              
İbtidai  İcma  quruluşu, Azərbaycan Sasani və ərəblər dövründə. Ərəblərə qarşı üsyanlar.Azərbaycan IX-XI əsrlərdə.
 X   sinif  III  qrup
İbtidai İcma  qurгluşu, Azərbaycan Sasani və ərəblər dövründə. Ərəblərə qarşı üsyanlar. Azərbaycan IX-XI əsrlərdə, Misir, Hindistan Frank, Slavyanlar, Qaraxanlı və Qəznəvi dövlətləri, Qərbi Avropa IX-XI əsrlərdə.
XI  Sinif  və Məzun,  II  qrup                                              
İbtidai  İcma  quruluşu, Azərbaycan Sasani və Ərəb hakimiyyəti dövründə. Azərbaycan IX-XV əsrlərdə. Şimali və Cənubi Azərbaycan  XX əsrin 40-60-cı illərində.
XI   Sinif və Məzun, III  qrup
İbtidai  İcma  quruluşu, Azərbaycan Sasani və Ərəb hakimiyyəti dövründə. Dehli, Monqol, Qızıl Ordu, Osmanlı, Teymur imperatorluğu Azərbaycan IX-XVI əsrlərdə. Şimali və Cənubi Azərbaycan  XX əsrin 40-60-cı illərində.
COĞRAFİYA
IX sinif
1.Plan və Xəritə
2.Litosfer
3.Atmosfer
4.Hidrosfer
5. Biosfer
6. Materik ve qitə anlayışı. Avrasiya
 X sinif
1.Plan və Xəritə
2.Litosfer
3.Atmosfer
4.Hidrosfer
5. Biosfer
6. Materik ve qitə anlayışı. Avrasiya, Simali Amerika, Afrika
 XI sinif və Məzun
1.Plan və Xəritə
2.Litosfer
3.Atmosfer
4.Hidrosfer
5. Biosfer
6. Materik ve qitə anlayışı. Avrasiya, Simali Amerika, Afrika, Antarktida, Avstraliya ve Okeaniya, Okeanlar.
7. Az.Resp fiziki coğrafiyası. Relyef, faydalı qazıntılar, iqlim, daxili sular. 
FİZİKA
IX sinif
1. İmpuls. Enerji. Saxlanma qanunları
2. Mexaniki iş. Güc
3. Təkrar mövzular 
X sinif
1. İmpuls. Enerji. Saxlanma qanunları
2. Mexaniki iş. Güc
3. Aero-hidrostatika. Aero-hidrodinamika
4. Təkrar mövzular
XI sinif və Məzun
1. MKN
2. Termodinamika
3. Doymuş və doymamış buxar
4. Təkrar mövzular
KİMYA
IX sinif
1.Təkrar
2. Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları.
3. Kimyəvi reaksiyaların sürəti.
4. Kimyəvi tarazlıq. Tarazlıq sabiti
X sinif
1. Təkrar
2. Kimyəvi reaksiyaların sürəti. Kimyəvi tarazlıq. Tarazlıq sabiti
3. Məhlullar və onların qatılığının ifadə üsulları.
4. elektrolitik dissosiasiya. İon mübadiləsi reaksiyaları.
XI sinif və Məzun
1. Təkrar
2. Hidroliz. Elektroliz.
3. Hidrogen. Oksigen. Ozon. Su
4. VII qrupun əsas yarımqrup elementləri. Xlor.
5. Kükürd. Hidrogen-sulfid. Kükürd oksidləri. Sulfat turşusu
BİOLOGİYA
IX  sinif 
1. Bağırsaqboşluqlular
2. Yastı qurdlar
3. Sap qurdlar
4. Həlqəvi qurdlar
5. Molyuskalar
6. Təkrar mövzular
X sinif
1. Buğumayaqlılar tipi
2. Dərisitikanlılar tipi
3. Kəlləsizlər yarımtipi
4. Dəyirmiağızlılar sinfi
5. Balıqlar sinfi
6. Suda-quruda yaşayanlar sinfi
7. Sürünənlər sinfi
8. Təkrar mövzular

XI sinif və Məzun
1. İnsan orqanizmi ilə ümumi tanışlıq
2. Sinir sistemi
3. Dayaq-hərəkət sistemi
4. Vəzilər
5. Qan-damar sistemi
6. Qan dövranı
7. Təkrar mövzular
İNGİLİS DİLİ
IX sinif
1. The Noun
2. Quantifiers
3. The Article
4. The Pronoun
5. The Numeral
6. The Adjective and Adverb
X sinif
1. The Noun
2. Quantifiers
3. The Article
4. The Pronoun
5. The Numeral
6. The Adjective and Adverb
XI sinif və Məzun
1. The Noun
2. Quantifiers
3. The Article
4. The Pronoun
5. The Numeral
6. The Adjective and Adverb
7. The Preposition
RUS DİLİ (Azərbaycan bölməsi)
1.Фонетика. Буквы и звуки. Орфография.
2.Лексикология.Антонимы.Синонимы.Фразеологизмы.Пословицы.
3.Морфология.Имя существительное.Имя прилагательное.
4.Имя числительное.
5. Местоимение. Разряды и склонение местоимений.
4.Диалог. Работа над текстом. Перевод.
Программа по русскому языку (Rus bölməsi)
1. Местоимение.
2. Глагол.
3. Причастие.
4. Правописание -н- и -нн- в причастиях и отглагольных прилагательных.
5. Деепричастие.
6. Причастные и деепричастные обороты.
Программа по литературе (Rus bölməsi)
1. А.С.Пушкин
2. М.Ю.Лермонтов
3. Н.В.Гоголь
4. А.Н.Островский

MQT-3 öncülllərimiz1. Şahmar Kərimli629 bal
2. İsmayıl Rəsulov591 bal
3. Məryəm Əhmədova556 bal
4. Sənubər Məsimova543 bal
5. İlahə Sarıyeva523 bal
6. Cəlil Dadaşlı519 bal
7. Çingiz Cəbiyev518 bal
8. Qüdrət Məmmədov504 bal

MQT 3 MÖVZULARI - 06 DEKABR


AZƏRBAYCAN DİLİ
IX sinif
1. Fonetika.
2. Leksika
3. Söz yaradıcılığı. Sözün tərkibi
4. Morfologiya – İsim, sifət, say, əvəzlik
X sinif
1. Fonetika
2. Leksika
3. Söz yaradıcılığı. Sözün tərkibi
4. Morfologiya – İsim, sifət, say, əvəzlik, zərf
XI sinif və Məzun
1. Fonetika.
2. Leksika
3. Söz yaradıcılığı. Sözün tərkibi
4. Morfologiya – İsim, sifət, say, əvəzlik, zərf, feil
ƏDƏBİYYAT
IX sinif
1. Təkrar.
2. Orta  dövr Azərbaycan ədəbiyyatı.
3. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi
4. Şeir vahidləri. Qoşma, gəraylı, bayatı, rübai, tuyuq, qəzəl, qəsidə, qitə, məsnəvi.
5. Nəzm və nəsr. Təhkiyə və tərənnüm.
6. Epik və lirik növ. Süjet və kompozisiya.
7. Bədii təsvir və ifadə vasitələri.
X sinif
1. Təkrar.
2. Orta  dövr Azərbaycan ədəbiyyatı.
3. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi
4. Şeir vahidləri. Qoşma, gəraylı, bayatı, rübai, tuyuq, qəzəl, qəsidə, qitə, məsnəvi.
5. Nəzm və nəsr. Təhkiyə və tərənnüm.
6. Epik və lirik növ. Süjet və kompozisiya.
7. Bədii təsvir və ifadə vasitələri.
XI sinif və Məzun
1. Təkrar.
2. M.Füzulinin  “Leyli və Məcnun”  poeması.
3. Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı (I mərhələ).
4. “Koroğlu” eposu.
5. M.P.Vaqifin həyat və yaradıcılığı.
6. Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı (II mərhələ).
7. Q.Zakirin həyatı və yaradıcılığı.
8. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi : bədii təsvir və ifadə vasitələri.
CƏBR-HƏNDƏSƏ
IX sinif
1. Həqiqi ədədlər
2. Tam cəbri ifadələr
3.  Çevrə
4.  Təkrar
X  sinif
1. Həqiqi ədədlər
2. Tam cəbri ifadələr
3.  Çevrə
4.  Təkrar
XI  sinif və Məzun I-II qrup 
1. Cəbri Kəsrlər (Rasional  ifadələr)
2. Kvadrat  köklər
3. Bir məchullu tənliklər
4.  Tənliklər sistemi
5.  Çevrə
6.  Dördbucaqlılar
7.  Təkrar
XI sinif III-IV qrup  
1. Cəbri Kəsrlər (Rasional  ifadələr)
2. Kvadrat  köklər
3. Bir məchullu tənliklər
4.  Çevrə
5.  Dördbucaqlılar
6.  Təkrar
TARİX
IX  sinif  II  QRUP                                              
İbtidai  İcma  quruluşu, Atropatena, Albaniya. Azərbaycan Sasanivə ərəblər dövründə dövründə.
IX   sinif  III  QRUP
İbtidai  İcma  quruluşu, Azərbaycan Sasani və ərəblər dövründə. Yunanıstan, Roma. Türk dövlətləri Qərbi Hun, Ağ Hun, Göytürk və Uyğur dövlətləri
X  sinif  II  QRUP                                               
İbtidai  İcma  quruluşu, Atropatena dövləti, Albaniya. Azərbaycan Sasani və ərəblər dövründə. Ərəblərə qarşı üsyanlar.
X   sinif  III  QRUP
İbtidai İcma  quruluşu, Azərbaycan Sasani və ərəblər dövründə. Ərəblərə qarşı üsyanlar.Yunanıstan, Roma. Ağ Hun, Qərbi Hun Göytürk,Ərəb,Uyğur,Xəzər və Bizans dövlətləri
XI  Sinif  və Məzun  II  QRUP                                              
İbtidai  İcma  quruluşu, Manna dövləti və Atropatena dövlətləri.Azərbaycan Sasani və Ərəb hakimiyyəti dövründə. Azərbaycan IX-XIII əsrlərdə. Şimali və Cənubi Azərbaycan  XX əsrin 20-40-cı illərində.
XI   Sinif və Məzun  III  QRUP
İbtidai  İcma  quruluşu, Manna dövləti və  Albaniya dövlətləri.Azərbaycan Sasani və Ərəb hakimiyyəti dövründə. Yunanıstan, Roma, Qaraxanlı,Qəznəvi Ərəb dövlətləri,Avropa IX – XI əsrlərdə. Azərbaycan IX-XIII əsrlərdə. Şimali və Cənubi Azərbaycan  XX əsrin 20-40-cı illərində.
COĞRAFİYA
IX sinif
1. Plan və Xəritə
2. Litosfer
3. Atmosfer
X sinif
1. Plan və Xəritə
2. Litosfer
3. Atmosfer
XI sinif və Məzun
1. Plan və Xəritə
2. Litosfer
3. Atmosfer
4. Hidrosfer
5. Biosfer ilkin anlayışlar
FİZİKA
IX sinif
1. Elastiklik qüvvəsi. Sürtünmə qüvvəsi
2. Statikanın əsasları
3. Təkrar mövzular.                                                           
X sinif
1. Elastiklik qüvvəsi. Sürtünmə qüvvəsi
2. Statikanın əsasları
3. Təkrar mövzular.
XI sinif və Məzun
1. İmpuls. Enerji. Saxlanma qanunları
2. Mexaniki iş. Güc.
3. Bərk cisimlərin, mayelərin və qazların təzyiqi.
4. Təkrar mövzular.
KİMYA
IX sinif
1. Saf maddələr və qarışıqlar.
2. Kimyəvi element, bəsit və mürəkkəb maddələr. Fiziki və kimyəvi hadisələr.
3. Nisbi atom kütləsi. Nisbi molekul kütləsi. Valentlik. Kimyəvi reaksiyaların tərtib olunması
4. Atomun quruluşu. Dövri qanun və dövri sistem.
5. Atomların xassələri: elektomənfilik, ionlaşma enerjisi, elektronahərislik, atom və ion radiusu
6. Kimyəvi rabitələr. Oksidləşmə dərəcəsi.
7. Hibridləşmə. Kristal qəfəslərin tipləri.Maddə miqdarı. Molyar kütlə. Avoqadro qanunu.
8. Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı. İstilik effekti. Yanma və əmələgəlmə istiliyi. Hess qanunu.
9. Oksidlər.
10. Əsaslar
11. turşular.
12. Duzlar
X sinif
1. Saf maddələr və qarışıqlar. Kimyəvi element, bəsit və mürəkkəb maddələr. Fiziki və kimyəvi hadisələr.
2. Nisbi atom kütləsi. Nisbi molekul kütləsi. Valentlik. Kimyəvi reaksiyaların tərtib olunması
3. Atomun quruluşu. Dövri qanun və dövri sistem.
4. Atomların xassələri: elektomənfilik, ionlaşma enerjisi, elektronahərislik, atom və ion radiusu
5. Kimyəvi rabitələr. Oksidləşmə dərəcəsi. Hibridləşmə. Kristal qəfəslərin tipləri.
6. Maddə miqdarı. Molyar kütlə. Avoqadro qanunu.
7. Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı. İstilik effekti. Yanma və əmələgəlmə istiliyi. Hess qanunu.
8. Oksidlər.
9. Əsaslar
10. turşular.
11. Duzlar
12. Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları.
XI sinif və Məzun
1. Saf maddələr və qarışıqlar. Kimyəvi element, bəsit və mürəkkəb maddələr. Fiziki və kimyəvi hadisələr. Nisbi atom və molekul kütləsi. Valentlik. Kimyəvi reaksiyaların tərtib olunması
2. Atomun quruluşu. Dövri qanun və dövri sistem. Atomların xassələrinin dövri sistem üzrə dəyişməsi
3. Kimyəvi rabitələr. Oksidləşmə dərəcəsi. Hibridləşmə. Kristal qəfəsin tipləri.
4. Maddə miqdarı. Molyar kütlə. Avoqadro qanunu.
5. Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı. İstilik effekti. Yanma və əmələgəlmə istiliyi. Hess qanunu.
6. Kimyəvi reaksiyaların sürəti. Kimyəvi tarazlıq. Tarazlıq sabiti
7. Oksidlər. Əsaslar.
8. turşular. Duzlar
9. Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları.
10. Məhlullar və onların qatılığının ifadə üsulları.
11. elektrolitik dissosiasiya. İon mübadiləsi reaksiyaları.
BİOLOGİYA
IX  sinif 
1. Mamırlar.Qıjıkimilər.Çılpaqtoxumlular. Xarakteristikası
2. Çılpaqtoxumluların çoxalması.
3. Bitki aləminin inkişafı.
4. Bakteriyalar.
5. Göbələklər. Kif və maya göbələkləri. Parazit. Göbələklər.Şibyələr.
6. Heyvanlar aləmi  Birhüceyrəli heyvanlar 
X sinif
1. Göbələk. Şibyə
2. Heyvanlar aləmi. İbtidailər. Bağırsaqboşluqlular
3. Qurdlar. Molyuskalar tipi
4. Buğumayaqlılar tipi
XI  sinif və Məzun
Üzvi aləmin inkişafı.Makrotəkamül.Müasir təsnifatın prinsipləri.Üzvi aləmin təkamülünün əsas
istiqamətləri.Yer üzərində həyatın əmələ gəlməsi.
İnsanın əmələ gəlməsi. İnsan təkamülü. İnsan irqləri.
Ekologiyanın əsasları.Orqanizm və mühit.Ekoloji amillər.Növ və populyasiyanın ekoloji
Ekoloji sistemlər
İNGİLİS DİLİ
IX sinif
1. The Noun
2. The Article
3. Quantifiers
4. The Pronoun
X sinif
1. The Noun
2. The Article
3. Quantifiers
4. The Pronoun
5. The Numeral
XI sinif və Məzun
1. The Noun
2. The Article
3. Quantifiers
4. The Pronoun
5. The Numeral
6. The Adjective and Adverb
RUS DİLİ (Azərbaycan bölməsi)
1. Фонетика. Буквы и звуки. Орфография.
2. Лексикология.Антонимы.Синонимы.Фразеологизмы.Пословицы.
3. Морфология.Имя существительное.Имя прилагательное.
4. Имя числительное.
5. Диалог. Работа над текстом.Перевод.