Qeydiyyatdan keçməyə tələsin!

NİYAL KURSLARINA ABİTURİYENT VƏ DİGƏR HAZIRLIQLAR ÜÇÜN QƏBUL İMTAHANI TƏŞKİL EDİLİR

Qeydiyyatdan keçməyə tələsin!

NİYAL KURSLARINDA İBTİDAİ SİNİF HAZIRLIĞI TƏŞKİL EDİLİR

Qeydiyyatdan keçməyə tələsin!

NİYAL KURSLARINDA FƏNN HAZIRLIĞI TƏŞKİL EDİLİR

Qeydiyyatdan keçməyə tələsin!

NİYAL KURSLARINDA YÖS HAZIRLIĞI TƏŞKİL EDİLİR

Kursumuzun fəxrləri

Ali məktəblərə yüksək balla qəbul olunmuş tələbələrimiz.

Mövzular Check up-4 (8 fevral)

Mövzular Check up-4


1-ci sinif

      
 1. Azdili
G hərfi. Göy göldə.

 1. Riyaziyyat
Nə qədər azdır, nə qədər çoxdur

 1. Heyat bilgisi
Mənim hüquqlarım.


2-ci sinif


 1. Azərb. dili
“Qazlar”

 1. Riyaziyyat
Həndəsi fiqurlar, bucaqlar

 1. Həyat bilgisi
Üfüqün cəhətləri

 1. İngilis dili
Shapes, School objects, Our school


3-cü sinif


 1. Azərb. dili
Xüusi isimlərin böyük hərflə yazılması

 1. Riyaziyyat
Çoxbucaqlılar

 1. Həyatbilgisi
Canlıların müxtəlifliyi

 1. İngilisdili
Uu, Ss, Kk, Qq


4-cü sinif


 1. Azərb. dili
Tülkü niyə suya girir

 1. Riyaziyyat
Qalıqlı bölmə

 1. Həyatbilgisi
Mövhumat

 1. İngilisdili
Like+verb+ing. Present Simple. Cookies\Food


5-ci sinif


 1. Azərb. dili
Kök vəş əkilçi
leksik və qrammatik şəkilçilər
sözün başlanğıc forması
şəkilçilərin variantları
bir cür yazilan şəkilçilər
söz önü şəkilçilər
sö zyaradıcılığı

 1. Riyaziyyat
Çoxluq. Onluq kəsrlər. Onluq kəsrlərin vurulması

 1. Tarix
Şəmsəddin Eldəniz necə Azərbaycan hökümdarı oldu
Marağar əsədxanası
Rəşidiyyə Məşhur Azərbaycan Universiteti
Ağqoyunlu dövləti
Gülüstan qalası yoxsa Azərbaycan
Şairlər sultanı
Şərqin son fatehi

 1. Həyatbilgisi
Sağlamlığımız təhlükədədi. Yol nişanları nə üçündür?

 1. Ingilisdili
Countries and Cultures. Present Simple. Present Continuous


6-cı sinif


 1. Azərb.dili
Saylarin isimləşməsi
əvəzlik nədir? Əvəzliyin məna növləri
şəxs əvəzlikləri
işarə əvəzlikləri
o, bu əvəzliklərindən sonar vergülün işlənməsi
əvəzliyin digər məna növləri

 1. Riyaziyyat
Faiz. Tam ədədlər. Əməllərsırası.

 1. İngilisdili
Should. Tense Forms. Reflexive Pronouns.

 1. Fizika
Diffuziya. Maddələrin istidən genişlənməsi. Təkrar.

 1. Coğrafiya
Atmosferin quruluşu. Hava şəraiti. Havanın temperaturu. Külək. Havada su buxarı yağıntı.

 1. Tarix
Ümumi tarix
Assur dövləti
Midiya dövləti
Əhəmənilər dövləti
Parfiya dövləti
Azərbaycan tarixi
Azərbaycan ərazisində erkən tayfa birlikləri və erkən dövlət qurumları
Manna dövlətinin yaranması və yüksəlişi
Mannanın xarici siyasəti
Mannanın süqutu

 1. Biologiya
Toxumun quruluşuna qədər


7-ci sinif


 1. Azərb. dili
Feilisifət. Feilisifət və feildən düzələn sifətlər
feili bağlama
qoşma
qoşmalarin deyilişi və yazılışı

 1. Riyaziyyat
Çoxhədli. Eynilik çevirmələri.

 1. İngilisdili
Tense Forms. Present Perfect. Regular Verbs.

 1. Tarix
Azərbaycan tarixi
Slavyanların hücumları
Əhalinin məşğuliyyəti və həyat tərzi
IX-XI əsrlərdəAzərbaycan mədəniyyəti
Ümumi tarix
Ərəb xilafəti
Xilafətin parçalanması
Türk və Qafqaz xalqlarının xəzinəsi
Səlcuq imperatorluğu
Hindistan VI-XVI əsrlərdə

 1. Fizika
Sürtünmə qüvvəsi. Mexaniki iş. Güc. Enerji. Potensial enerji.

 1. Coğrafiya
Xarici amillərin relyefə təsiri. Dağların yaranması. Düzənliklərin müxtəlifliyi. Okean dibinin relyefi.

 1. Kimya
Kimyəvi tənlik. Kimyəvi reaksiyaların tipi. Kimyəvi reaksiyanın istilik effekti. Yanma. Kimyəvi təhlükələrə əsasən hesablamalar.

 1. Biologiya
Yastıqurdlar tipinə qədər


8-ci sinif


 1. Azərb. dili
Xəbər
Xəbərin ifadə vasitələri
İsmi xəbər. Feili xəbər
Suala cavab vermədən xəbər olan sözlər
Tamamlıq
Təyin
Bədii təyin
Zərflik

 1. Riyaziyyat
Dördbucaqlı. Rasional kəsrlərin toplanması.

 1. İngilisdili
İt/its/it”s. Article. Uncountable nouns.

 1. Fizika
Buxarlanma. Doyan doymayan buxar. Xüsusi buxarlanma. İstilik. Nisbi rütubət. Rütubət ölçən cihazlar.

 1. Tarix
Azərbaycan tarixi
Əfşar imperiyasının yaranması
XVIII əsrin 30-40-cı illərində üsyanlar
Əfşar imperiyasının süqutu
Azərbaycanda ilk müstəqil xanlıq
Mərkəzi Asiya xanlıqları
Volqaboyu, Ural və Sibir türkləri
Şimali Qafqaz yeni dövrün astanasında

 1. Kimya
Duzlar. Kovalent rabitə. Kovalent rabitənin növləri. Hibridləşmə.

 1. Coğrafiya
Yerin müasir üfüqi və şaquli hərəkətləri. Litosfer tavaları və onların hərəkətləri. Qədim quru və su sahələri.

 1. Biologiya
Tənəffüs sistemi xəstəliklərinə qədər