Qeydiyyatdan keçməyə tələsin!

NİYAL KURSLARINA ABİTURİYENT VƏ DİGƏR HAZIRLIQLAR ÜÇÜN QƏBUL İMTAHANI TƏŞKİL EDİLİR

Qeydiyyatdan keçməyə tələsin!

NİYAL KURSLARINDA İBTİDAİ SİNİF HAZIRLIĞI TƏŞKİL EDİLİR

Qeydiyyatdan keçməyə tələsin!

NİYAL KURSLARINDA FƏNN HAZIRLIĞI TƏŞKİL EDİLİR

Qeydiyyatdan keçməyə tələsin!

NİYAL KURSLARINDA YÖS HAZIRLIĞI TƏŞKİL EDİLİR

Kursumuzun fəxrləri

Ali məktəblərə yüksək balla qəbul olunmuş tələbələrimiz.

MQT 3 MÖVZULARI - 06 DEKABR


AZƏRBAYCAN DİLİ
IX sinif
1. Fonetika.
2. Leksika
3. Söz yaradıcılığı. Sözün tərkibi
4. Morfologiya – İsim, sifət, say, əvəzlik
X sinif
1. Fonetika
2. Leksika
3. Söz yaradıcılığı. Sözün tərkibi
4. Morfologiya – İsim, sifət, say, əvəzlik, zərf
XI sinif və Məzun
1. Fonetika.
2. Leksika
3. Söz yaradıcılığı. Sözün tərkibi
4. Morfologiya – İsim, sifət, say, əvəzlik, zərf, feil
ƏDƏBİYYAT
IX sinif
1. Təkrar.
2. Orta  dövr Azərbaycan ədəbiyyatı.
3. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi
4. Şeir vahidləri. Qoşma, gəraylı, bayatı, rübai, tuyuq, qəzəl, qəsidə, qitə, məsnəvi.
5. Nəzm və nəsr. Təhkiyə və tərənnüm.
6. Epik və lirik növ. Süjet və kompozisiya.
7. Bədii təsvir və ifadə vasitələri.
X sinif
1. Təkrar.
2. Orta  dövr Azərbaycan ədəbiyyatı.
3. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi
4. Şeir vahidləri. Qoşma, gəraylı, bayatı, rübai, tuyuq, qəzəl, qəsidə, qitə, məsnəvi.
5. Nəzm və nəsr. Təhkiyə və tərənnüm.
6. Epik və lirik növ. Süjet və kompozisiya.
7. Bədii təsvir və ifadə vasitələri.
XI sinif və Məzun
1. Təkrar.
2. M.Füzulinin  “Leyli və Məcnun”  poeması.
3. Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı (I mərhələ).
4. “Koroğlu” eposu.
5. M.P.Vaqifin həyat və yaradıcılığı.
6. Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı (II mərhələ).
7. Q.Zakirin həyatı və yaradıcılığı.
8. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi : bədii təsvir və ifadə vasitələri.
CƏBR-HƏNDƏSƏ
IX sinif
1. Həqiqi ədədlər
2. Tam cəbri ifadələr
3.  Çevrə
4.  Təkrar
X  sinif
1. Həqiqi ədədlər
2. Tam cəbri ifadələr
3.  Çevrə
4.  Təkrar
XI  sinif və Məzun I-II qrup 
1. Cəbri Kəsrlər (Rasional  ifadələr)
2. Kvadrat  köklər
3. Bir məchullu tənliklər
4.  Tənliklər sistemi
5.  Çevrə
6.  Dördbucaqlılar
7.  Təkrar
XI sinif III-IV qrup  
1. Cəbri Kəsrlər (Rasional  ifadələr)
2. Kvadrat  köklər
3. Bir məchullu tənliklər
4.  Çevrə
5.  Dördbucaqlılar
6.  Təkrar
TARİX
IX  sinif  II  QRUP                                              
İbtidai  İcma  quruluşu, Atropatena, Albaniya. Azərbaycan Sasanivə ərəblər dövründə dövründə.
IX   sinif  III  QRUP
İbtidai  İcma  quruluşu, Azərbaycan Sasani və ərəblər dövründə. Yunanıstan, Roma. Türk dövlətləri Qərbi Hun, Ağ Hun, Göytürk və Uyğur dövlətləri
X  sinif  II  QRUP                                               
İbtidai  İcma  quruluşu, Atropatena dövləti, Albaniya. Azərbaycan Sasani və ərəblər dövründə. Ərəblərə qarşı üsyanlar.
X   sinif  III  QRUP
İbtidai İcma  quruluşu, Azərbaycan Sasani və ərəblər dövründə. Ərəblərə qarşı üsyanlar.Yunanıstan, Roma. Ağ Hun, Qərbi Hun Göytürk,Ərəb,Uyğur,Xəzər və Bizans dövlətləri
XI  Sinif  və Məzun  II  QRUP                                              
İbtidai  İcma  quruluşu, Manna dövləti və Atropatena dövlətləri.Azərbaycan Sasani və Ərəb hakimiyyəti dövründə. Azərbaycan IX-XIII əsrlərdə. Şimali və Cənubi Azərbaycan  XX əsrin 20-40-cı illərində.
XI   Sinif və Məzun  III  QRUP
İbtidai  İcma  quruluşu, Manna dövləti və  Albaniya dövlətləri.Azərbaycan Sasani və Ərəb hakimiyyəti dövründə. Yunanıstan, Roma, Qaraxanlı,Qəznəvi Ərəb dövlətləri,Avropa IX – XI əsrlərdə. Azərbaycan IX-XIII əsrlərdə. Şimali və Cənubi Azərbaycan  XX əsrin 20-40-cı illərində.
COĞRAFİYA
IX sinif
1. Plan və Xəritə
2. Litosfer
3. Atmosfer
X sinif
1. Plan və Xəritə
2. Litosfer
3. Atmosfer
XI sinif və Məzun
1. Plan və Xəritə
2. Litosfer
3. Atmosfer
4. Hidrosfer
5. Biosfer ilkin anlayışlar
FİZİKA
IX sinif
1. Elastiklik qüvvəsi. Sürtünmə qüvvəsi
2. Statikanın əsasları
3. Təkrar mövzular.                                                           
X sinif
1. Elastiklik qüvvəsi. Sürtünmə qüvvəsi
2. Statikanın əsasları
3. Təkrar mövzular.
XI sinif və Məzun
1. İmpuls. Enerji. Saxlanma qanunları
2. Mexaniki iş. Güc.
3. Bərk cisimlərin, mayelərin və qazların təzyiqi.
4. Təkrar mövzular.
KİMYA
IX sinif
1. Saf maddələr və qarışıqlar.
2. Kimyəvi element, bəsit və mürəkkəb maddələr. Fiziki və kimyəvi hadisələr.
3. Nisbi atom kütləsi. Nisbi molekul kütləsi. Valentlik. Kimyəvi reaksiyaların tərtib olunması
4. Atomun quruluşu. Dövri qanun və dövri sistem.
5. Atomların xassələri: elektomənfilik, ionlaşma enerjisi, elektronahərislik, atom və ion radiusu
6. Kimyəvi rabitələr. Oksidləşmə dərəcəsi.
7. Hibridləşmə. Kristal qəfəslərin tipləri.Maddə miqdarı. Molyar kütlə. Avoqadro qanunu.
8. Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı. İstilik effekti. Yanma və əmələgəlmə istiliyi. Hess qanunu.
9. Oksidlər.
10. Əsaslar
11. turşular.
12. Duzlar
X sinif
1. Saf maddələr və qarışıqlar. Kimyəvi element, bəsit və mürəkkəb maddələr. Fiziki və kimyəvi hadisələr.
2. Nisbi atom kütləsi. Nisbi molekul kütləsi. Valentlik. Kimyəvi reaksiyaların tərtib olunması
3. Atomun quruluşu. Dövri qanun və dövri sistem.
4. Atomların xassələri: elektomənfilik, ionlaşma enerjisi, elektronahərislik, atom və ion radiusu
5. Kimyəvi rabitələr. Oksidləşmə dərəcəsi. Hibridləşmə. Kristal qəfəslərin tipləri.
6. Maddə miqdarı. Molyar kütlə. Avoqadro qanunu.
7. Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı. İstilik effekti. Yanma və əmələgəlmə istiliyi. Hess qanunu.
8. Oksidlər.
9. Əsaslar
10. turşular.
11. Duzlar
12. Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları.
XI sinif və Məzun
1. Saf maddələr və qarışıqlar. Kimyəvi element, bəsit və mürəkkəb maddələr. Fiziki və kimyəvi hadisələr. Nisbi atom və molekul kütləsi. Valentlik. Kimyəvi reaksiyaların tərtib olunması
2. Atomun quruluşu. Dövri qanun və dövri sistem. Atomların xassələrinin dövri sistem üzrə dəyişməsi
3. Kimyəvi rabitələr. Oksidləşmə dərəcəsi. Hibridləşmə. Kristal qəfəsin tipləri.
4. Maddə miqdarı. Molyar kütlə. Avoqadro qanunu.
5. Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı. İstilik effekti. Yanma və əmələgəlmə istiliyi. Hess qanunu.
6. Kimyəvi reaksiyaların sürəti. Kimyəvi tarazlıq. Tarazlıq sabiti
7. Oksidlər. Əsaslar.
8. turşular. Duzlar
9. Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları.
10. Məhlullar və onların qatılığının ifadə üsulları.
11. elektrolitik dissosiasiya. İon mübadiləsi reaksiyaları.
BİOLOGİYA
IX  sinif 
1. Mamırlar.Qıjıkimilər.Çılpaqtoxumlular. Xarakteristikası
2. Çılpaqtoxumluların çoxalması.
3. Bitki aləminin inkişafı.
4. Bakteriyalar.
5. Göbələklər. Kif və maya göbələkləri. Parazit. Göbələklər.Şibyələr.
6. Heyvanlar aləmi  Birhüceyrəli heyvanlar 
X sinif
1. Göbələk. Şibyə
2. Heyvanlar aləmi. İbtidailər. Bağırsaqboşluqlular
3. Qurdlar. Molyuskalar tipi
4. Buğumayaqlılar tipi
XI  sinif və Məzun
Üzvi aləmin inkişafı.Makrotəkamül.Müasir təsnifatın prinsipləri.Üzvi aləmin təkamülünün əsas
istiqamətləri.Yer üzərində həyatın əmələ gəlməsi.
İnsanın əmələ gəlməsi. İnsan təkamülü. İnsan irqləri.
Ekologiyanın əsasları.Orqanizm və mühit.Ekoloji amillər.Növ və populyasiyanın ekoloji
Ekoloji sistemlər
İNGİLİS DİLİ
IX sinif
1. The Noun
2. The Article
3. Quantifiers
4. The Pronoun
X sinif
1. The Noun
2. The Article
3. Quantifiers
4. The Pronoun
5. The Numeral
XI sinif və Məzun
1. The Noun
2. The Article
3. Quantifiers
4. The Pronoun
5. The Numeral
6. The Adjective and Adverb
RUS DİLİ (Azərbaycan bölməsi)
1. Фонетика. Буквы и звуки. Орфография.
2. Лексикология.Антонимы.Синонимы.Фразеологизмы.Пословицы.
3. Морфология.Имя существительное.Имя прилагательное.
4. Имя числительное.
5. Диалог. Работа над текстом.Перевод.

MQT-2 öncülllərimiz

1. Şahmar Kərimli614 bal
2. Cəlil Dadaşlı582 bal
3. Məryəm Əhmədova566 bal
4. İsmayıl Rəsulov564 bal
5. Sənubər Məsimova555 bal
6. İlahə Sarıyeva553 bal
7. Aytac Ağayeva550 bal
8. Qüdrət Məmmədov549 bal
9. Çingiz Cəbiyev547 bal


9. Çingiz Cəbiyev543 bal