Qeydiyyatdan keçməyə tələsin!

NİYAL KURSLARINA ABİTURİYENT VƏ DİGƏR HAZIRLIQLAR ÜÇÜN QƏBUL İMTAHANI TƏŞKİL EDİLİR

Qeydiyyatdan keçməyə tələsin!

NİYAL KURSLARINDA İBTİDAİ SİNİF HAZIRLIĞI TƏŞKİL EDİLİR

Qeydiyyatdan keçməyə tələsin!

NİYAL KURSLARINDA FƏNN HAZIRLIĞI TƏŞKİL EDİLİR

Qeydiyyatdan keçməyə tələsin!

NİYAL KURSLARINDA YÖS HAZIRLIĞI TƏŞKİL EDİLİR

Kursumuzun fəxrləri

Ali məktəblərə yüksək balla qəbul olunmuş tələbələrimiz.

MQT 2 mövzular


25 noyabrda keçiriləcək II Mövzu Sınaq İmtahanına düşə biləcək mövzular:

Azərbaycan dili


Sifət. Sifətin quruluşca növləri, dərəcələri, isimləşməsi, cümlədə rolu. Sifətin morfoloji təhlili.        
Say. Sayın quruluşca növləri, sayın məna növləri, sayın isimləşməsi, sayın cümlədə rolu. Sayın morfoloji təhlili.    
Əvəzlik. Əvəzliyin quruluşca növləri. Əvəzliyin məna növləri.  O, bu əvəzliklərindən sonra vergülün işlənməsi. Əvəzliyin morfoloji təhlili
Zərf. Zərfin quruluşca növləri, məna növləri. Zərfin sifət, say və s digər nitq hissələrindən fərqlənməsi.Zərfin cümlədə rolu. Zərfin isimləşməsi Zərfin Morfoloji təhlili.
***
Ədəbiyyat

Salur Qazanın evinin yağmalanması boyu. Məzmunu, təhlili vəşeirlərin əzrbərlənməsi.    
N. Gəncəvinin həyatı və yaradıcılığı.          
Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: süjet və kompozisiya.Təhkiyə və tərənnüm.
«İskəndərnamə» poeması, məzmunu, təhlili.  
***

Riyaziyyat

Vuruqlara ayırma. Cəbri kəsrlər. Çevrə.                  
Cəbri kəsrlər.
Çevrə.                
Kvadrat köklər. Həqiqi üstlü qüvvət. Çevrə.          
Kvadrat köklər. Həqiqi üstlü qüvvət. Dördbucaqlılar.
***
Fizika

Elastiklik qüvvəsi, sürtünmə qüvvəsi.                                                          
Statikanın əsasları.  
1. İmpuls. Enerji. Saxlanma qanunları.
2. Mexaniki iş. Güc
***

Kimya

Oksidlər.
Əsaslar
Turşular.
***

Biologiya

Bitkilərin əsas qrupları                          
Bitki aləminin inkişafı. Bakteriya.
Göbələk. Şibyə                                        
Heyvanlar aləmi. İbtidailər. Süngərlər
Qurdlar. Molyuskalar tipi
***

Coğrafiya

Atmosfer; Atmosferin quruluşu və əhəmiyyəti; Günəş radiasiyası; Atmosfer təzyiqi və temperatur; “Atmosfer təzyiqi və temperatur ” mövzularına aid məsələ həlli;                                                                        

Külək; Atmosferin ümümi sirkulyasiyası; Atmosferdə su; Yağıntılar; Hava kütlələri; Hava və iqlim; İqlim qurşaqları; Bölmənin təkrarı);                                                                                                                              

Hidrosfer; Dünya Okeanı və onun hissələri; “ Dünya Okeanında duzluluq” mövzusuna aid məsələ həlli; Okeanda quru sahələr; Dəniz; Körfəz; Boğaz; Bərzəx; Ada; Yarımada; Okeanda suyun hərəkəti; Dalğa; Okean cərəyanları; Qabarma və çəkilmə;
***
Tarix

Ərəb dövlətinin yaranması.Azərbaycan feodal dövlətləri.    
Almanlar.Slavyanların Azərbaycana hücumu.Kənd təsərrüfatı.Mədəniyyət.
Bizans. Slavyanlar. Azərbaycan Böyük Səlcuq İmperatorluğunun tərkibində.Azərbaycan xalqının Cənubi Qafqazda əsas etnik amilə çevrilməsi.Şirvanşahlar dövləti.
***
İngilis dili

The Pronoun. Əvəzliklərin növləri. Şəxs əvəzlikləri (Personal), Yiyəlik əvəzlikləri (Possessive), Qayıdış əvəzlikləri (Reflexive), Qarşılıq əvəzlikləri(Reciprocal), İşarə əvəzlikləri (Demonstrative), Some, any, no, every əvəzlikləri və onların törəmələri. One sözünün müxtəlif mənalarda işlədilməsi. Təyini əvəzliklər (Defining), İnkar əvəzliklər (Negative), Sual əvəzlikləri (İnterrogative), Nisbi əvəzliklər ( Relative), Bağlayıcı əvəzliklər (Conjunctive)                                                                              

The Pronoun. Əvəzliklərin növləri. Şəxs əvəzlikləri (Personal), Yiyəlik əvəzlikləri (Possessive), Qayıdış əvəzlikləri (Reflexive), Qarşılıq əvəzlikləri(Reciprocal), İşarə əvəzlikləri (Demonstrative), Some, any, no, every əvəzlikləri və onların törəmələri. One sözünün müxtəlif mənalarda işlədilməsi. Təyini əvəzliklər (Defining), İnkar əvəzliklər (Negative), Sual əvəzlikləri (İnterrogative), Nisbi əvəzliklər ( Relative), Bağlayıcı əvəzliklər (Conjunctive)

The Pronoun. Əvəzliklərin növləri. Şəxs əvəzlikləri (Personal), Yiyəlik əvəzlikləri (Possessive), Qayıdış əvəzlikləri (Reflexive), Qarşılıq əvəzlikləri(Reciprocal), İşarə əvəzlikləri (Demonstrative), Some, any, no, every əvəzlikləri və onların törəmələri. One sözünün müxtəlif mənalarda işlədilməsi. Təyini əvəzliklər (Defining), İnkar əvəzliklər (Negative), Sual əvəzlikləri (İnterrogative), Nisbi əvəzliklər ( elative), The Numeral. Say düzəldən suffikslər. Miqdar və sıra sayları. Sıra saylarının düzəldilməsi. Many, much, little, few, a little, a few  a lot (of) sözlərinin işlənməsi.

The Adjective. Sifətin əsas qrammatik əlamətləri.Sifət düzəldən suffikslər və prefikslər Sifətin dərəcələri. Müqaysiə və üstünlük dərəcələrinin düzəldilməsi və işlədilməsi. Müqayisə və üstünlük dərəcələri kökündən dəyişməklə düzələn sifətlər.

Bill Geytsin yuxarı sinif şagirdlərinə 11 məsləhəti


Bill Geyts deyib ki, bu məsləhətləri şagirdlər məktəbdə heç vaxt eşitməyəcəklər, çünki məktəb belə şeyləri öyrətmir.

1.     Həyat ədalətsizdir – bununla barışmalısan.
2.     Sənin özünüduyman və özünəhörmətin dünyanın vecinə deyil. Dünya səndən müəyyən nailiyyəti gözləyir  - yalnız bundan sonra sənin ləyaqət hissin nəzərə alınacaq.
3.     İnandırıcı deyil ki, məktəbi bitirən kimi sən ildə 40 min alacaqsan. Sən şirkətin vise-prezidenti olmayacaqsan, öz şəxsi sürücünlə limuzində gəzməyəcəksən – bütün bunları qazanmaq lazımdır.
4.     Əgər düşünürsən ki, müəllim sənə qarşı qərəzli və tələbkardır – öz müdirinlə tanışlığı gözlə. Müəllimdən fərqli olaraq, müdirin vəzifəsi sənə verilən tapşırıqların yerinə yetirilməsinin keyfiyyətindən  asılıdır.

5.     Makdonaldsda kartof qızartmaq sənin ləyaqətini alçaltmır. Sənin əcdadların istənilən işi  yaxşı şans sayırdılar.
6.     Hər uğursuzluğunda öz valideynlərini günahlandırmağa tələsmə. Ağlayıb-sızlama, səhvlərindən nəsə öyrən.
7.     Sən doğulana qədər valideynlərin sənin hesab etdiyin kimi darıxdırıcı və maraqsız insanlar deyildilər. Onlar sənin qayğısız uşaqlığını təmin edərkən, pal-paltarını yuyarkən, sənin lovğalıqlarına qulaq asarkən maraqsiz insan olmuşlar. Odur ki, valideynlərinin acgöz nəsli tərəfindən məhv edilən Amazonka meşələrini xilas etməyə getməzdən əvvəl, heç olmasa öz otağını səliqəyə sal.
8.     Sənin məktəbində şagirdləri qaliblərə və uğursuzlara bölməsələr də, həyat bölür. Məktəbdə eyni sınaqdan dəfələrlə keçməyə icazə ola bilər, həyat sənə bu şansı vermir.
9.     Həyat semestrlərə bölünmür, onda yay tətilləri də olmur, və çox az adam var ki, sənə öz “Mənini” tapmağa kömək etmək istəyir. Bunu sən öz şəxsi vaxtının hesabına etməlisən.
10.  Gerçək həyatla televizorda gördüyünü qarışdırma. İnsanlar      həyatlarının çox hissəsini restoranda deyil, iş yerində keçirirlər.
11.  “Mama uşağı” saydığın insanlarla yaxşı münasibətdə ol. Bilmək olmaz, bəlkə onlardan biri gələcəkdə sənin müdirin təyin edildi?

TQDK-nın nəşrlərinin saxtalaşdırılmış nümunələri istifadəçiləri çaşdırır

Son vaxtlar müəyyən qüvvələr tərəfindən TQDK-nın siniflər üzrə test kitablarının saxta nümunələrinin qeyri-qanuni yollarla çapı və  onların Bakı şəhərində, həmçinin ölkənin digər şəhər və rayonlarında satışı təşkil olunur.

Saxta nəşrlərdə ciddi elmi-metodiki səhvlərə yol verilir, materialların məzmunu təhrif edilir və ya bunlar köhnəlmiş olur, yeni qəbul və tədris proqramlarına uyğun gəlmir. Çox vaxt saxta nəşrlərdə köhnəlmiş, aktuallığını itirmiş və ya istifadədən çıxarılmış materiallar yenidən çap edilərək satışa çıxarılır.

İmtahan qabağı yaddaşı gücləndirən qidalar


      Yediyiniz qidalar diqqəti cəmləməyə, yaddaşı gücləndirməyə və daha yaxşı öyrənməyə xidmət edir. Məsələn, adi kökün yaddaşın möhkəmlənməsinə, ananasın isə əzbərləmə qabiliyyətinə nə qədər yardım etdiyini bilirsinizmi? Bəs limonun qavramaya yardım etmək qabiliyyəti haqda? İmtahanda stressin öhdəsindən gələcək qida məhsullarını bilməyiniz lap yerinə düşər. 

Sinir sistemi üçün 
Qoz, fındıq, fıstıq zehnin uzun müddət çalışmaq imkanını artırır. Beynin əlaqələndirici maddələrinin əmələ gəlməsinə səbəb olur.

NİYAL HAZIRLIQ KURSLARI KOMANDASI23.12.2011-ci il tarixində "NİYAL HAZIRLIQ KURSLARI KOMANDASI" İdman aylığı çərçivəsində idarə, müəssisə və təşkilatlar arasında keçirilən "Stolüstü-tennis" üzrə rayon birinciliyində II (ikinci) yeri tutduğuna görə İsmayıllı rayon Gənclər və İdman idarəsi tərəfindən DİPLOM-la təltif edilmişdir..

Yaddaşı gücləndirmək üçün 10 qayda

Tərs əl tapşırığı: İnsanlar ümumiyyətlə alışqan olduğu əli istifadə etmək istəyərlər.Halbuki beynin bir hissəsi bir istiqaməti,digər hissəsi isə digər istiqaməti təmsil edər.Biz gündəlik etdiyimiz işləri alışqan olmadığımız əlimizlə etsək,digər hissəni hərəkətə keçirmiş olacağıq.

Uşaq oyunu tapşırığı: Uşaqlar kimi getdiyiniz hər yerdə hər şeyə maraqlanın. Məsələn getdiyiniz bir ticarət mərkəzindəki əşyaları araşdırın,toxunun və ya yanınızdan keçən insanların danışığını dinləyin.Bu şəkildə nadir edilən əlaqələri canlandırar və beyninizi işlətmiş olarsınız.

Hərf çalışması: Qəzet və ya jurnal oxuduğunuzda,yanınızda bir qələm saxlayın.Və oxuduğunuz sözlərdəki cüt yazılmış hərflərin üzərindən xətt çəkin.Və ya bilmədiyiniz sözlərin üstünü çəkin və gündəlik həyatda istifadə etməyə çalışın.

Oktyabrın 21-i Niyal hazırlıq kurslarında Sınaq imtahanı keçiriləcək.

IX - XI sinif şagirdlərinin NƏZƏRİNƏ!


21.10.2012-ci il, saat 10:00-da Niyal hazırlıq kurslarında Sınaq imtahanı keçiriləcək.

Qeydiyyatdan keçməyə tələsin!

*İmtahana qeydiyyat Niyal kurslarında aparılır.
Məlumat üçün: (070) 647 82 92 -Vasif müəllim