Qeydiyyatdan keçməyə tələsin!

NİYAL KURSLARINA ABİTURİYENT VƏ DİGƏR HAZIRLIQLAR ÜÇÜN QƏBUL İMTAHANI TƏŞKİL EDİLİR

Qeydiyyatdan keçməyə tələsin!

NİYAL KURSLARINDA İBTİDAİ SİNİF HAZIRLIĞI TƏŞKİL EDİLİR

Qeydiyyatdan keçməyə tələsin!

NİYAL KURSLARINDA FƏNN HAZIRLIĞI TƏŞKİL EDİLİR

Qeydiyyatdan keçməyə tələsin!

NİYAL KURSLARINDA YÖS HAZIRLIĞI TƏŞKİL EDİLİR

Kursumuzun fəxrləri

Ali məktəblərə yüksək balla qəbul olunmuş tələbələrimiz.

MQT 1 mövzuları – 11 Oktyabr

AZƏRBAYCAN DİLİ
IX sinif
1. Fonetika.
2. Leksika

X sinif
1. Fonetika
2. Leksika

XI sinif və Məzun
1. Fonetika.
2. Leksika
3. Söz yaradıcılığı. Sözün tərkibi


ƏDƏBİYYAT

IX sinif
1. Şifahi xalq ədəbiyyatı
2. Aşıq yaradıcılığı
3. Lirik növ.
4. Epik növ.
5. Qəzəl, qəsidə, rübai və tuyuq.

X sinif
1. Şifahi xalq ədəbiyyatı.
2. Aşıq yaradıcılığı.
3. Lirik növ.
4. Epik növ.
5. Qəzəl, qəsidə, rübai və tuyuq.

XI sinif və Məzun
1. Şifahi xalq ədəbiyyatı.
2. Aşıq yaradıcılığı.
3. Lirik növ.
4. Epik növ.
5. Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı.
6. “Dədə Qorqud” eposu.
7. N.Gəncəvi.
8. Poema, qəzəl, qəsidə, rübai və tuyuq.


CƏBR-HƏNDƏSƏ
IX sinif
1. Natural ədədlər
2. Adi və onluq kəsrlər
3. Həndəsənin ilk anlayışları
4. Üçbucaq

X sinif
1. Natural ədədlər
2. Adi və onluq kəsrlər
3. Həndəsənin ilk anlayışları
4. Üçbucaq

XI sinif və Məzun
1. Natural ədədlər
2. Adi və onluq kəsrlər
3. Həndəsənin ilk anlayışları
4. Üçbucaq


TARİX
IX sinif III qrup
İbtidai İcma qurluşu. İlk tayfa birlikləri. Manna dövləti. İskit padşahlığı. Misir, Şumer, Böyük Hun, Çin və Hindistan

IX sinif II qrup
İbtidai İcma qurluşu. İlk tayfa birlikləri. Manna dövləti və İskit padşahlığı

X sinif II qrup
İbtidai İcma qurluşu. İlk tayfa birlikləri. Manna dövləti və İskit padşahlığı. Atropatena dövləti

X sinif III qrup
İbtidai İcma qurluşu. İlk tayfa birlikləri. Manna dövləti. İskit padşahlığı, Atropatena dövləti. Misir, Şumer, Böyük Hun, Çin, Hindistan və Yunanıstan

XI sinif və Məzun II qrup
İbtidai İcma qurluşu. İlk tayfa birlikləri. Manna dövləti və İskit padşahlığı. Atropatena və Albaniya dövlətləri. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti

XI sinif və Məzun III qrup
İbtidai İcma qurluşu. İlk tayfa birlikləri. Manna dövləti. İskit padşahlığı. Atropatena və Albaniya dövlətləri. Misir, Şumer, Böyük Hun, Çin, Hindistan,Yunanıstan və Roma. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti


COĞRAFİYA
IX sinif
1. Plan və xəritə

X sinif
1. Plan və xəritə

XI sinif və Məzun
1. Plan və Xəritə bolməsi.
2. Litosfer ilkin anlayışlar


FİZİKA
IX sinif 1. Bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkət 2. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət

X sinif 1. Bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkət 2. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət

XI sinif və Məzun 1. Bərabərsürətli və dəyişənsürətli hərəkət 2. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət 3. Nyuton qanunları


KİMYA
IX sinif
Saf maddələr və qarışıqlar. Kimyəvi element, bəsit və mürəkkəb maddələr. Fiziki və kimyəvi hadisələr.
Nisbi atom kütləsi. Nisbi molekul kütləsi. Valentlik. Kimyəvi reaksiyaların tərtib olunması
Atomun quruluşu. Dövri qanun və dövri sistem.
Atomların xassələri: elektomənfilik, ionlaşma enerjisi, elektronahərislik, atom və ion radiusu

X sinif
Saf maddələr və qarışıqlar. Kimyəvi element, bəsit və mürəkkəb maddələr. Fiziki və kimyəvi hadisələr.
Nisbi atom kütləsi. Nisbi molekul kütləsi. Valentlik. Kimyəvi reaksiyaların tərtib olunması
Atomun quruluşu. Dövri qanun və dövri sistem.
Atomların xassələri: elektomənfilik, ionlaşma enerjisi, elektronahərislik, atom və ion radiusu

XI sinif və Məzun
Saf maddələr və qarışıqlar. Kimyəvi element, bəsit və mürəkkəb maddələr. Fiziki və kimyəvi hadisələr. Nisbi atom və molekul kütləsi. Valentlik. Kimyəvi reaksiyaların tərtib olunması
Atomun quruluşu. Dövri qanun və dövri sistem. Atomların xassələrinin dövri sistem üzrə dəyişməsi
Kimyəvi rabitələr. Oksidləşmə dərəcəsi. Hibridləşmə. Kristal qəfəsin tipləri.
Maddə miqdarı. Molyar kütlə. Avoqadro qanunu.


BİOLOGİYA
IX sinif
1. Vegetativ orqanlar – kök, gövdə, yarpaq
2. Generativ orqanlar – çiçək, meyvə

X sinif
1. Vegetativ orqanlar –kök, gövdə, yarpaq
2. Generativ orqanlar – çiçək, meyvə, toxum

XI sinif və Məzun
1. Sitologiya
2. Hüceyrənin biokimyası
3. Orqanizmlərin çoxalması və fərdi inkişafı
4. Genetika


İNGİLİS DİLİ
IX sinif
1. The Noun

X sinif
1. The Noun

XI sinif və Məzun
1. The Noun
2. Quantifiers


RUS DİLİ (Azərbaycan bölməsi)
1. Фонетика. Буквы и звуки. 2. Орфография.

TQDK fənlər üzrə test toplularını əlavələrlə yenidən nəşr edib

“Abituriyent” jurnalının xüsusi buraxılışı olan Azərbaycan dili, tarix, riyaziyyat, ədəbiyyat, coğrafiya və ingilis dili fənləri üzrə test topluları yeni əlavələrlə nəşr olunub.
Təqdim olunan test topluları əsaslı şəkildə yenidən işlənib və toplulara 2014-cü ilin nəşrlərində olmayan, təxminən 23000 yeni test  tapşırığı əlavə olunub.
Toplulardakı tap­şırıqlar TQDK tərəfindən  müxtəlif illərdə və müxtəlif təyinatlı imtahanlarda – ali təhsil müəssisələrinə, tam və ümumi orta təhsil bazalarında orta ixtisas məktəblərinə və hərbi liseylərə qəbul imtahanlarında, sınaq imtahan­ların­da istifadə olun­muş tapşırıqlardan, habelə “Abitu­riyent” jur­nalının ayrı-ayrı say­ların­da dərc edilmiş model testlərdən ibarətdir. Toplu­dakı test tapşırıq­larının 25 faizi heç bir imtahanda istifadə olun­mamış tapşırıq­lardır. Bunlar test ban­kın­dakı tapşırıqların bütün modellərini əhatə edir və on­ların gələcəkdə imtahanlara düşməsi istisna olunmur. Toplulara 2015-ci ildə ali təhsil müəssisələrinə və hərbi liseylərə qəbul imtahanlarında istifadə olunmuş test komplektləri də daxil edilib.
Test topluları testologiyaya maraq göstərənlər üçün dəyərli örnək, mənbə rolunu oynayacaq. Fənn müəllimləri və metodistlər təlim prosesində bu test variantlarından qiymətləndirilmə vasitəsi kimi istifadə edə bilə­cəklər. Hər bir müəllim bu testlər vasitəsilə həm də öz peşə hazırlığını yoxla­maq və artırmaq imka­nı əldə edəcəkdir.
Abituriyentlərin isə bu testlərdən istifadə etməklə öyrəndiklərini hərtərəfli yoxlamaq imkanı olacaqdır. Testlər üzərində iş onların imtahana həm də psi­xo­loji hazırlığında əhəmiyyətli rol oyna­yacaqdır. Toplulardakı tapşırıqlardan eyni za­man­da  ümumtəhsil məktəblərinin buraxılış imtahan­larında test modelləri kimi istifadə ediləcəkdir.