MSİ 5 MÖVZULAR


24 fevralda keçiriləcək V Mövzu Sınaq İmtahanına düşə biləcək mövzular:Fizika
X  sinif
 MOLEKULYAR FİZİKA Molekulyar kinetik nəzəriyyə (MKN). İdeal qaz qanunları
1. MKN-nin əsas müddəaları. Broun hərəkəti. Diffuziya.

2. Molekulların kütləsi və ölçüsü. Maddə miqdarı və vahidi. Nisbi atom kütləsi. Avoqadro sabiti. Molyar kütlə. Molekulların konsentrasiyası.
3. İdeal qaz. Qaz molekulların sürəti. Molekulların orta kvadratik sürəti. İdeal qazın MKN-nin əsas tənliyi.
4. Temperatur. Molekulun orta kinetik enerjisi. Bolsman sabiti. Temperaturun ölçülməsi. Mütləq temperatur şkalası. Selsi şkalası. Temperatur şkalaları arasında əlaqə.
5. İdeal qazın təzyiqinin onun temperatur və molekulların konsentrasiyasından asılılığı.
6. İdeal qazın hal tənlikləri: Klapeyron və Klapeyron-Mendeleyev tənlikləri. Universal qaz sabiti.
7. İzoproseslər (izotermik, izoxor və izobar). İdeal qaz qanunları. İzoproseslərin qrafik təsvirləri.
Termodinamikanın əsasları
1. Daxili enerji. Daxili enerjinin dəyişmə üsulları. Biratomlu ideal qazın daxili enerjisi.
2. İstilikvermə və onun növləri. İstilikkeçirmə, konveksiya, şüalanma. İstilik miqdarı, cismin istilik tutumu, maddənin xüsusi istilik tutumu.
3. İstilik tarazlığı. İstilik balansı tənliyi.
4. Termodinamikada iş.
5. Termodinamikanın birinci qanunu. İstilik proseslərində enerjinin saxlanması qanunu.
6. Termodinamikanın birinci qanununun izoproseslərə tətbiqi. Adiabat proses.
7. Biratomlu ideal qazın xüsusi istilik tutumu.
8. İstilik proseslərinin dönməzliyi. Termodinamikanın ikinci qanunu.
9. İstilik mühərrikləri və onların FİƏ. İdeal istilik mühərrikinin FİƏ. Karno düsturu.
XI sinif
 ELEKTRODİNAMİKA Elektrik yükü. Elektrik sahəsi
1. Elektrik yükü və vahidi. Elektrik yükünün diskretliyi. Elementar yük. Elektroskop. Cisimlərin elektriklənməsi və elektrostatik induksiya.
2. Elektrik yükünün saxlanması qanunu.
3. Yüklənmiş cisimlərin qarşılıqlı təsiri. Kulon qanunu. Burulma tərəzisi.
4. Elektrik sahəsi. Elektrik sahəsinin intensivliyi və vahidləri. Elektrik sahələri üçün superpozisiya prinsipi. Nöqtəvi yükün elektrik sahəsi. Bərabər yüklənmiş metal kürənin elektrik sahəsi. Elektrik sahəsinin qüvvə xətləri.
5. Bircins və qeyri-bircins elektrik sahəsi. Elektrik sahəsində yüklü zərrəciklərin hərəkəti.
6. Yükün yerdəyişməsi zamanı elektrostatik sahənin gördüyü iş. Potensiallı sahələr. Potensial, potensiallar fərqi (gərginlik) və vahidləri. Elektrik sahəsinin intensivliyi və potensiallar fərqi arasında əlaqə. Elektrometr. Ekvipotensial səthlər.
7. Nöqtəvi yükün və yüklənmiş metal kürənin elektrik sahəsinin potensialı
8. Naqillər və dielektriklər elektrostatik sahədə. Dielektrik nüfuzluğu. Elektrik dipolu.
Elektrik tutumu. Elektrik sahəsinin enerjisi
1. Elektrik tutumu və vahidi. Kondensatorlar. Müstəvi kondensatorun elektrik tutumunun düsturu.
2. Kondensatorların ardıcıl və paralel birləşdirilməsi.
3. Yüklü kondensatorun elektrik sahəsi. Elektrik sahəsinin enerjisi, enerji sıxlığı və vahidi.
Sabit cərəyan qanunları
1. Elektrik dövrəsi və onun hissələri. Elektrik cərəyanı. Sabit cərəyan. Cərəyan şiddəti və vahidi. Cərəyan şiddətinin ölçülməsi. Ampermetr. Gərginlik və vahidi. Gərginlik ölçülməsi. Voltmetr.
2. Naqilin müqaviməti və vahidi. Reostatlar. Xüsusi müqavimət. Xüsusi müqavimətin vahidi.
3. Dövrə hissəsi üçün Om qanunu. Naqilin volt-amper xarakteristikası.
4. Naqillərin ardıcıl və paralel birləşdirilməsi.
5. Cərəyan mənbəyinin elektrik hərəkət qüvvəsi (EHQ) və vahidi. Tam dövrə üçün Om qanunu. Qısa qapanma. Qoruyucular.
6. Cərəyanın işi və gücü. Vatmetr. Coul-Lens qanunu. Qapalı dövrənin FİƏ.
TƏKRAR

Ədəbiyyat
 X sinif.
Keçilmişlərin təkrarı.
M.Füzuli “Leyli və Məcnun” poeması. Poemanın bədii xüsusiyyətləri.
Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı I mərhələ.
“Koroğlu” eposu. Eposun bədii xüsusiyyətləri.
Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: dastan, qoşma və qoşmanın növləri haqqında. Təhkiyə və tərənnüm. Bədii ifadə vasitələri. Bədii əsərdə surət anlayışı.
XI sinif
Keçilmişlərin təkrarı.
Yeni dövr  Azərbaycan ədəbiyyatı III mərhələ.
C. Məmmədquluzadənin həyatı və yaradıcılığı.
Dramaturgiyası – “Anamın kitabı” tragikomediyası.
M.Ə.Sabirin həyatı və yaradıcılığı. “Fəxriyyə”. Satiraları .“Amalımız-əfkarımız ifnayi-vətəndir” müxəmməsi.“Səttarxana” müsəddəsi.
H.Cavidin həyatı və yaradıcılığı. Dramaturgiyası. “ İblis” faciəsi.
Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: təhkiyə və tərənnüm. Bədii ifadə vasitələri. Bədii əsərdə surət anlayışı.

Coğrafiya
X və XI SİNİF
1. Plan və xəritə: – Xəritə üzərində məsafələrin miqyasa görə tapılması; qütb ulduzu
2. Litosfer: – Süxurlar, morfostruktur, morfoskulpturlar. Dünyanın mühüm silsilələri
3.  Atmosfer – İqlim qurşaqları, onların yarımtipləri
4. Hidrosfer: – Çaylar, onların düşməsi, meyilliyi, hidroqrafı; Dünya okeanı və onun hissələri (dəniz, körfəz, ada, yarımada, boğaz, bərzəxlər), okeanların xüsusiyyətləri;
5. Biosfer: – Torpaq; Təbii zonalar
6. Materiklər: Avrasiya, Afrika, Şimali Amerika, Cənubi Amerika, Antarktida, Avstraliyaya aid olan xüsusiyyətlər (iqlimi, təbii zonaları, torpaq tipləri, çayları, gölləri, yarımadaları, adaları);

Riyaziyyat
X  I-II    QRUP
Natural  ədədlər.   Adi  kəsrlər.  Faiz. Tam  cəbri  ifadələr.
Həqiqi  ədədlər.  Cəbri kəsrlər.  Kvadrat  köklər.
Əsas  anlayışlar.  Üçbucaqlar.  Dörbucaqlılar. Fiqurların  sahəsi. Çox bucaqlılar

X  III-IV    QRUP
Natural  ədədlər.   Adi  kəsrlər.  Faiz. Tam  cəbri  ifadələr.
Həqiqi  ədədlər.  Cəbri kəsrlər.  Kvadrat  köklər.
Əsas  anlayışlar.  Üçbucaqlar.  Dörbucaqlılar. Fiqurların  sahəsi. Çox bucaqlılar

XI   I-II   QRUP
Natural  ədədlər.   Bir məchullu  tənliklər.  Kvadrat  köklər.
Sistem  tənliklər.  Bərabərsizliklər. Silsilələr. Funksyalar.  Tirqonometrik  funksyalar.
Üçbucaqlar. Dörbucaqlılar. Fiqurların  sahəsi.  Oxşarlıq

XI   III-IV   QRUP
Natural  ədədlər.  Adi  kəsrlər.Çoxhədlini  vuruqlara  ayrılması  Bir məchullu  tənliklər.
Kvadrat  köklər. Sistem  tənliklər.  Bərabərsizliklər.
Üçbucaqlar. Dörbucaqlılar. Fiqurların  sahəsi.  Oxşarlıq

Azərbaycan dili
X sinif
Fonetika – Orfoqrafiya, orfoepiya, vurğu, fonetik təhlil
Sözün tərkibinə görə təhlili
Leksika – omonimlər, arxaik sözlər, neologizmlər, milli və alınma sözlər, antonimlik və sinonimlik, leksik təhlil
Qramatika – İsim, əvəzlik, fel
Felin təsriflənən və təsriflənməyən formaları
Köməkçi nitq hissələri – Qoşma, bağlayıcı, ədat
Morfoloji təhlil
Sintaksis – Söz birləşmələri, söz birləşmələrinin növləri və ifadə vasitələri.
İsmi və feli birləşmələr
Sintaktik əlaqələr

XI sinif
Fonetika – Orfoqrafiya, orfoepiya, vurğu, fonetik təhlil
Sözün tərkibinə görə təhlili
Leksika – omonimlər, arxaik sözlər, neologizmlər, milli və alınma sözlər, antonimlik və sinonimlik, leksik təhlil
Qramatika – İsim, əvəzlik, fel
Felin təsriflənən və təsriflənməyən formaları
Köməkçi nitq hissələri – Qoşma, bağlayıcı, ədat
Morfoloji təhlil
Sintaksis – Söz birləşmələri, söz birləşmələrinin növləri və ifadə vasitələri.
İsmi və feli birləşmələr
Sintaktik əlaqələr
Cümlə üzvləri, Sintaktik təhlil
Həmcins üzvlər, Cümlə üzvünün əlavəsi, ümumiləşdirici üzvlər
Xitab, Ara söz
Sadə cümlənin şəxsə görə növləri

Tarix
X sinif  II  qrup
1.İbtidai  icma  quruluşu
2.Atropatena     və    Albaniya   dövlətləri
3.Azərbaycan  sasanilərin  dövründə
4.Azərbaycan  ərəblərin  dövründə
5.Azərbaycanda  IX – XI  əsr  feodal  dövlətlər
6. Səlcuqlar, Eldənizlər  və  Hülakülər
7.Qaraqoyunlu  və  Ağqoyunlu  dövlətləri
X sinif  III  qrup
1. İbtidai  icma  quruluşu
2. Atropatena     və    Albaniya   dövlətləri
3. Şumer, Çin  və  Roma  dövlətləri
4. Azərbaycan  sasanilərin  dövründə
5. Azərbaycan  ərəblərin  dövründə
6.  VI-XI  əsrlər  Türk  dövlətləri
7. Səlcuq,  Osmanlı,Teymur  və  Səlib  yürüşləri
8. Qaraqoyunlu  və  Ağqoyunlu  dövlətləri
XI  sinif  II  qrup
1.İbtidai  icma  quruluşu
2.Atropatena     və    Albaniya   dövlətləri
3.Azərbaycan  sasanilərin  dövründə
4.Azərbaycan  ərəblərin  dövründə
5. Səlcuqlar, Eldənizlər  və  Hülakülər
6. Qaraqoyunlu  və  Ağqoyunlu  dövlətləri
7.Xanlıqlar  dövrü
8.Rus – İran  Azərbaycan  torpaqlarının  bölüşdürülməsinin  birinci  və  ikinci  mərhələsi
XI sinif  III  qrup
1. İbtidai  icma  quruluşu
2.Atropatena     və    Albaniya   dövlətləri
3.Şumer, Çin  və  Roma  dövlətləri
4.Azərbaycan  sasanilərin  dövründə
5.Azərbaycan  ərəblərin  dövründə
6. VI-XI  əsrlər  Türk  dövlətləri
7. Səlcuq,  Osmanlı,Teymur  və  Səlib  yürüşləri
8. Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu  və Səfəvi   dövlətləri
9.Xanlıqlar  dövrü
10.Rus – İran  Azərbaycan  torpaqlarının  bölüşdürülməsinin  birinci  və  ikinci  mərhələsi
11.İngiltərə, Fransa, Rusiya, Osmanlı  və  ABŞ  dövlətləri   XIX  əsrin  birinci  yarısı

Kimya
XI sinif
Saf maddələr və qarışıqlar. Atom-molekul təlimi. Kimyəvi element, bəsit və mürəkkəb maddələr. Fiziki və kimyəvi hadisələr. Nisbi atom kütləsi. Nisbi molekul kütləsi. Valentlik. Kimyəvi reaksiyaların tərtib olunması
Atomun quruluşu. Dövri qanun və dövri sistem. Atomların xassələri: elektomənfilik, ionlaşma enerjisi,  elektronahərislik, atom və ion radiusu
Kimyəvi rabitələr. Oksidləşmə dərəcəsi. Hibridləşmə. Kristal qəfəslərin tipləri.
Maddə miqdarı. Molyar kütlə. Avoqadro qanunu.
Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı. İstilik effekti. Yanma və əmələgəlmə istiliyi. Hess qanunu. Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları.
Kimyəvi reaksiyaların sürəti. Kimyəvi tarazlıq. Tarazlıq sabiti
Oksidlər. Əsaslar.
turşular. Duzlar
Məhlullar və onların qatılığının ifadə üsulları.
elektrolitik dissosiasiya. İon mübadiləsi reaksiyaları.
Hidroliz. Elektroliz.
Hidrogen. Oksigen. Ozon. Su
VII qrupun əsas yarımqrup elementləri. Xlor.
Kükürd. Hidrogen-sulfid. Kükürd oksidləri. Sulfat turşusu
Azot. Ammonyak. Ammonium duzları. Azot oksidləri. Nitrat turşusu

X sinif
Saf maddələr və qarışıqlar. Atom-molekul təlimi. Kimyəvi element, bəsit və mürəkkəb maddələr. Fiziki və kimyəvi hadisələr. Nisbi atom kütləsi. Nisbi molekul kütləsi. Valentlik. Kimyəvi reaksiyaların tərtib olunması
Atomun quruluşu. Dövri qanun və dövri sistem. Atomların xassələri: elektomənfilik, ionlaşma enerjisi,  elektronahərislik, atom və ion radiusu
Kimyəvi rabitələr. Oksidləşmə dərəcəsi. Hibridləşmə. Kristal qəfəslərin tipləri.
Maddə miqdarı. Molyar kütlə. Avoqadro qanunu.
Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı. İstilik effekti. Yanma və əmələgəlmə istiliyi. Hess qanunu. Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları.
Kimyəvi reaksiyaların sürəti. Kimyəvi tarazlıq. Tarazlıq sabiti
Oksidlər. Əsaslar.
turşular. Duzlar
Məhlullar və onların qatılığının ifadə üsulları.
elektrolitik dissosiasiya. İon mübadiləsi reaksiyaları.
Hidroliz. Elektroliz.
Hidrogen. Oksigen. Ozon. Su

İngilis dili
10-cu sinif
1.The Noun
2.The usage of Nouns with the article
3.The Pronoun
4.So,such,many,much, (a) few, (a) little
5.The Preposition
6.Complex object
11-ci sinif
1.The Noun
2.The usage of Nouns with the article
3.The Pronoun
4.So,such,many,much, (a) few, (a) little
5.The Preposition
6.Complex object
7.Tense forms

Biologiya
XI sinif
Dayaq hərəkət sistemi
Qan damar sistemi
Sinir sistemi
Tənəffüs sistemi
Həzm sistemi
Maddələr mübadiləsi
İfrazat sistemi
Dəri
Çoxalma orqanları sistemi
Analizatorlar
Ali sinir fəaliyyəti
Əməyin fiziologiyası
X sinif
Sinir sistemi
Tənəffüs sistemi
Həzm sistemi
Maddələr mübadiləsi
Qan damar sistemi
.     

0 yorum:

Yorum Gönder