MQT 2 mövzular


25 noyabrda keçiriləcək II Mövzu Sınaq İmtahanına düşə biləcək mövzular:

Azərbaycan dili


Sifət. Sifətin quruluşca növləri, dərəcələri, isimləşməsi, cümlədə rolu. Sifətin morfoloji təhlili.        
Say. Sayın quruluşca növləri, sayın məna növləri, sayın isimləşməsi, sayın cümlədə rolu. Sayın morfoloji təhlili.    
Əvəzlik. Əvəzliyin quruluşca növləri. Əvəzliyin məna növləri.  O, bu əvəzliklərindən sonra vergülün işlənməsi. Əvəzliyin morfoloji təhlili
Zərf. Zərfin quruluşca növləri, məna növləri. Zərfin sifət, say və s digər nitq hissələrindən fərqlənməsi.Zərfin cümlədə rolu. Zərfin isimləşməsi Zərfin Morfoloji təhlili.
***
Ədəbiyyat

Salur Qazanın evinin yağmalanması boyu. Məzmunu, təhlili vəşeirlərin əzrbərlənməsi.    
N. Gəncəvinin həyatı və yaradıcılığı.          
Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: süjet və kompozisiya.Təhkiyə və tərənnüm.
«İskəndərnamə» poeması, məzmunu, təhlili.  
***

Riyaziyyat

Vuruqlara ayırma. Cəbri kəsrlər. Çevrə.                  
Cəbri kəsrlər.
Çevrə.                
Kvadrat köklər. Həqiqi üstlü qüvvət. Çevrə.          
Kvadrat köklər. Həqiqi üstlü qüvvət. Dördbucaqlılar.
***
Fizika

Elastiklik qüvvəsi, sürtünmə qüvvəsi.                                                          
Statikanın əsasları.  
1. İmpuls. Enerji. Saxlanma qanunları.
2. Mexaniki iş. Güc
***

Kimya

Oksidlər.
Əsaslar
Turşular.
***

Biologiya

Bitkilərin əsas qrupları                          
Bitki aləminin inkişafı. Bakteriya.
Göbələk. Şibyə                                        
Heyvanlar aləmi. İbtidailər. Süngərlər
Qurdlar. Molyuskalar tipi
***

Coğrafiya

Atmosfer; Atmosferin quruluşu və əhəmiyyəti; Günəş radiasiyası; Atmosfer təzyiqi və temperatur; “Atmosfer təzyiqi və temperatur ” mövzularına aid məsələ həlli;                                                                        

Külək; Atmosferin ümümi sirkulyasiyası; Atmosferdə su; Yağıntılar; Hava kütlələri; Hava və iqlim; İqlim qurşaqları; Bölmənin təkrarı);                                                                                                                              

Hidrosfer; Dünya Okeanı və onun hissələri; “ Dünya Okeanında duzluluq” mövzusuna aid məsələ həlli; Okeanda quru sahələr; Dəniz; Körfəz; Boğaz; Bərzəx; Ada; Yarımada; Okeanda suyun hərəkəti; Dalğa; Okean cərəyanları; Qabarma və çəkilmə;
***
Tarix

Ərəb dövlətinin yaranması.Azərbaycan feodal dövlətləri.    
Almanlar.Slavyanların Azərbaycana hücumu.Kənd təsərrüfatı.Mədəniyyət.
Bizans. Slavyanlar. Azərbaycan Böyük Səlcuq İmperatorluğunun tərkibində.Azərbaycan xalqının Cənubi Qafqazda əsas etnik amilə çevrilməsi.Şirvanşahlar dövləti.
***
İngilis dili

The Pronoun. Əvəzliklərin növləri. Şəxs əvəzlikləri (Personal), Yiyəlik əvəzlikləri (Possessive), Qayıdış əvəzlikləri (Reflexive), Qarşılıq əvəzlikləri(Reciprocal), İşarə əvəzlikləri (Demonstrative), Some, any, no, every əvəzlikləri və onların törəmələri. One sözünün müxtəlif mənalarda işlədilməsi. Təyini əvəzliklər (Defining), İnkar əvəzliklər (Negative), Sual əvəzlikləri (İnterrogative), Nisbi əvəzliklər ( Relative), Bağlayıcı əvəzliklər (Conjunctive)                                                                              

The Pronoun. Əvəzliklərin növləri. Şəxs əvəzlikləri (Personal), Yiyəlik əvəzlikləri (Possessive), Qayıdış əvəzlikləri (Reflexive), Qarşılıq əvəzlikləri(Reciprocal), İşarə əvəzlikləri (Demonstrative), Some, any, no, every əvəzlikləri və onların törəmələri. One sözünün müxtəlif mənalarda işlədilməsi. Təyini əvəzliklər (Defining), İnkar əvəzliklər (Negative), Sual əvəzlikləri (İnterrogative), Nisbi əvəzliklər ( Relative), Bağlayıcı əvəzliklər (Conjunctive)

The Pronoun. Əvəzliklərin növləri. Şəxs əvəzlikləri (Personal), Yiyəlik əvəzlikləri (Possessive), Qayıdış əvəzlikləri (Reflexive), Qarşılıq əvəzlikləri(Reciprocal), İşarə əvəzlikləri (Demonstrative), Some, any, no, every əvəzlikləri və onların törəmələri. One sözünün müxtəlif mənalarda işlədilməsi. Təyini əvəzliklər (Defining), İnkar əvəzliklər (Negative), Sual əvəzlikləri (İnterrogative), Nisbi əvəzliklər ( elative), The Numeral. Say düzəldən suffikslər. Miqdar və sıra sayları. Sıra saylarının düzəldilməsi. Many, much, little, few, a little, a few  a lot (of) sözlərinin işlənməsi.

The Adjective. Sifətin əsas qrammatik əlamətləri.Sifət düzəldən suffikslər və prefikslər Sifətin dərəcələri. Müqaysiə və üstünlük dərəcələrinin düzəldilməsi və işlədilməsi. Müqayisə və üstünlük dərəcələri kökündən dəyişməklə düzələn sifətlər.

3 yorum: