MSİ-6 MÖVZULAR
31 martda keçiriləcək MQT 6 sınaq imtahanı mövzuları:

AZƏRBAYCAN DİLİ
10-cu sinif
Fonetika, fonetik təhlil
Leksika, Sözün məzmun və formasına görə növləri
Sözün tərkibinə görə təhlili
Morfologiya: Əsas və Köməkçi nitq hissələri
Morfoloji təhlil.
Söz birləşmələri və sintaktik əlaqələr.
Cümlə üzvləri və sintaktik təhlil.
Durğu işarələri
Mövzulararası əlaqə


11-ci sinif
Fonetika, fonetik təhlil
Leksika, leksik təklil
Sözün tərkibinə görə təhlili
Morfologiya: Əsas və Köməkçi nitq hissələri
Morfoloji təhlil.
Söz birləşmələri və sintaktik əlaqələr.
Cümlə üzvləri və sintaktik təhlil.
Həmcins üzvlər
Ümumiləşdirici sözlər və cümlə üzvünün əlavələri
Sadə cümlənin şəxsə görə növləri
Mürəkkəb cümlə
Sadə və mürəkkəb cümlənin fərqləndirilməsi
Tabesiz və tabeli mürəkkəb cümlələr.
Tabesiz mürəkkəb  cümlənin əlaqə vasitələri və məna növləri.
Tabeli mürəkkəb cümlənin əlaqə vasitələri. Əvəzlik qəlib
Tabeli mürəkkəb cümlədə budaq cümlənin növləri.
Durğu işarələri
Mövzulararası əlaqə

KİMYA
XI sinif
Saf maddələr və qarışıqlar. Atom-molekul təlimi. Kimyəvi element, bəsit və mürəkkəb maddələr. Fiziki və kimyəvi hadisələr. Nisbi atom kütləsi. Nisbi molekul kütləsi. Valentlik. Kimyəvi reaksiyaların tərtib olunması
Atomun quruluşu. Dövri qanun və dövri sistem. Atomların xassələri: elektomənfilik, ionlaşma enerjisi,  elektronahərislik, atom və ion radiusu
Kimyəvi rabitələr. Oksidləşmə dərəcəsi. Hibridləşmə. Kristal qəfəslərin tipləri.
Maddə miqdarı. Molyar kütlə. Avoqadro qanunu.
Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı. İstilik effekti. Yanma və əmələgəlmə istiliyi. Hess qanunu. Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları.
Kimyəvi reaksiyaların sürəti. Kimyəvi tarazlıq. Tarazlıq sabiti
Oksidlər. Əsaslar.
turşular. Duzlar
Məhlullar və onların qatılığının ifadə üsulları.
elektrolitik dissosiasiya. İon mübadiləsi reaksiyaları.
Hidroliz. Elektroliz.
Hidrogen. Oksigen. Ozon. Su
VII qrupun əsas yarımqrup elementləri. Xlor.
Kükürd. Hidrogen-sulfid. Kükürd oksidləri. Sulfat turşusu
Azot. Ammonyak. Ammonium duzları. Azot oksidləri. Nitrat turşusu
Fosfor. Fosfor oksidləri. Ortofosfat turşusu. Mineral gübrələr.
Karbon. Karbon oksidləri. Karbonat turşusu. Silisium. Silisium oksid. Metasilikat turşusu. Silikat sənayesi
 X sinif
Saf maddələr və qarışıqlar. Atom-molekul təlimi. Kimyəvi element, bəsit və mürəkkəb maddələr. Fiziki və kimyəvi hadisələr. Nisbi atom kütləsi. Nisbi molekul kütləsi. Valentlik. Kimyəvi reaksiyaların tərtib olunması
Atomun quruluşu. Dövri qanun və dövri sistem. Atomların xassələri: elektomənfilik, ionlaşma enerjisi,  elektronahərislik, atom və ion radiusu
Kimyəvi rabitələr. Oksidləşmə dərəcəsi. Hibridləşmə. Kristal qəfəslərin tipləri.
Maddə miqdarı. Molyar kütlə. Avoqadro qanunu.
Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı. İstilik effekti. Yanma və əmələgəlmə istiliyi. Hess qanunu. Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları.
Kimyəvi reaksiyaların sürəti. Kimyəvi tarazlıq. Tarazlıq sabiti
Oksidlər. Əsaslar.
turşular. Duzlar
Məhlullar və onların qatılığının ifadə üsulları.
elektrolitik dissosiasiya. İon mübadiləsi reaksiyaları.
Hidroliz. Elektroliz.
Hidrogen. Oksigen. Ozon. Su
VII qrupun əsas yarımqrup elementləri. Xlor.
Kükürd. Hidrogen-sulfid. Kükürd oksidləri. Sulfat turşusu

BİOLOGİYA
X sinif
Dayaq hərəkət sistemi
Qan damar sistemi
Sinir sistemi
Tənəffüs sistemi
Həzm sistemi
Maddələr mübadiləsi
İfrazat sistemi
Dəri
XI sinif
Sitologiya
Hüceyrənin kimyəvi tərkibi
Maddələr və enerji mübadiləsi
Zülalların biosintezi

RİYAZİYYAT
X    III – IV qruplar
Natural ədədlər.  Adi və onluq kəsr.
Faiz. Nisbət. Tənasüb.   Cəbri kəsrlər.   Kvadrat köklər.
Birməchullu tənliklər.  Çevrə.  Dörbucaqlılar.  Fiqurların  sahəsi.
Oxşarlıq.   Simmetriya
X   I – II qruplar
Natural ədədlər.  Adi və onluq kəsr.
Faiz. Nisbət. Tənasüb.   Cəbri kəsrlər.   Kvadrat köklər.
Birməchullu tənliklər.  Çevrə.  Dörbucaqlılar.  Fiqurların  sahəsi.
Oxşarlıq.   Simmetriya
XI    III – IV  qruplar
Adi və onluq kəsrlər . Vuruqlara ayırma.
Kvadrat köklər.  Birməchullu tənliklər.
Tənliklər sistemi. Silsilələr.
Bərabərsizlklər. Funksiyalar və qrafiklər.
Triqonometrik funksiyalar.
Dörbucaqlılar.  Fiqurların  sahəsi.   Vektor.  Simmetriya . Oxşarlıq
XI   I – II   qruplar
Adi və onluq kəsrlər . Vuruqlara ayırma.
Kvadrat köklər.  Birməchullu tənliklər.
Tənliklər sistemi. Silsilələr.
Bərabərsizlklər. Funksiyalar və qrafiklər.
Triqonometrik funksiyalar. Triq. tənliklər.
Kompleks ədədlər
Üstlü və loqarifmik funksiayalar
Dörbucaqlılar.  Fiqurların  sahəsi.   Vektor.  Simmetriya . Oxşarlıq

FİZİKA
X sinif  ( I və IV qruplar)
Maddənin aqreqat halları
1. Bərk cisimlər. Kristal və amorf cisimlər.
2. Bərk cismin mexaniki xassələri. Mexaniki gərginlik. Yunq modulu. Gərilmə diaqramı.
3. Ərimə və kristallaşma. Xüsusi ərimə istiliyi və vahidi.
4. Yanacağın yanma enerjisi. Xüsusi yanma istiliyi və vahidi.
5. Səthi gərilmə. Səthi gərilmə qüvvəsi. Səthi gərilmə əmsalı və vahidi.
6. İslatma. Kapilyar hadisələr.
7. Buxarəmələgəlmə və kondensasiya. Xüsusi buxarlanma istiliyi və vahidi. Buxarlanma. Buxarlanmanın sürəti və ona təsir edən amillər.
8. Doymuş və doymamış buxar. Böhran temperaturu.
9. Qaynama. Mayenin qaynama temperaturunun xarici təzyiqdən asılılığı.
10. Aqreqat hallarının dəyişməsində maddənin temperaturunun cismə verilən istilik miqdarından asılılıq qrafikləri.
11.Havanın rütubətliliyi. Psixrometr. Şeh nöqtəsi. Hiqrometrlər.
ELEKTRODİNAMİKA
Elektrik yükü. Elektrik sahəsi
1. Elektrik yükü və vahidi. Elektrik yükünün diskretliyi. Elementar yük. Elektroskop. Cisimlərin elektriklənməsi və elektrostatik induksiya.
2. Elektrik yükünün saxlanması qanunu.
3. Yüklənmiş cisimlərin qarşılıqlı təsiri. Kulon qanunu. Burulma tərəzisi.
4. Elektrik sahəsi. Elektrik sahəsinin intensivliyi və vahidləri. Elektrik sahələri üçün superpozisiya
prinsipi. Nöqtəvi yükün elektrik sahəsi. Bərabər yüklənmiş metal kürənin elektrik sahəsi. Elektrik sahəsinin qüvvə xətləri.
5. Bircins və qeyri-bircins elektrik sahəsi. Elektrik sahəsində yüklü zərrəciklərin hərəkəti.
6. Yükün yerdəyişməsi zamanı elektrostatik sahənin gördüyü iş. Potensiallı sahələr. Potensial, potensiallar fərqi (gərginlik) və vahidləri. Elektrik sahəsinin intensivliyi və potensiallar fərqi arasında əlaqə. Elektrometr. Ekvipotensial səthlər.
7. Nöqtəvi yükün və yüklənmiş metal kürənin elektrik sahəsinin potensialı
8. Naqillər və dielektriklər elektrostatik sahədə. Dielektrik nüfuzluğu. Elektrik dipolu.
XI sinif  ( I və IV qruplar)
Müxtəlif mühitlərdə elektrik cərəyanı
1. Metallarda elektrik cərəyanı. Metalların elektrik keçiriciliyi. Metalların müqavimətinin temperaturdan asılılığı. Müqavimətin temperatur əmsalı və vahidi.
2. İfratkeçiricilik.
3. Elektrolitlərdə elektrik cərəyanı. Elektrolitik dissosiasiya.
4. Elektroliz qanunu (Faradey qanunu).
5. Qazlarda elektrik cərəyanı. Müstəqil və qeyri – müstəqil boşalma. Qaz boşalmasının volt – amper xarakteristikası. Plazma.
6. Vakuumda elektrik cərəyanı. Termoelektron emissiyası.
7. Diod. Vakuum diodunun volt-amper xarakteristikası. Elektron-şüa borusu.
8. Yarımkeçiricilər. Yarımkeçiricilərdə elektrik cərəyanı. Yarımkeçiricilərin elektrik keçiriciliyi. Yarımkeçiricilərin müqavimətinin temperaturdan asılılığı.
9. Yarımkeçiricilərin məxsusi və aşqar keçiriciliyi. p-keçid.
10.Yarımkeçirici diod. Yarımkeçirici diodun volt-amper xarakteristikası. Fotorezistor və termistor.
11.Tranzistor.
Maqnit sahəsi. Maqnit induksiyası
1. Maqnit sahəsi. Sabit maqnitlər və onların qarşılıqlı təsiri. Sabit cərəyanlı naqillərin qarşılıqlı təsiri.
2. Maqnit sahəsinin induksiyası və vahidi. Düz, dairəvi cərəyanın və sabit maqnitin maqnit sahələrinin qüvvə xətlərinin mənzərəsi. Sağ burğu qaydası. Maqnit sahəsi üçün superpozisiya prinsipi. Yerin maqnit sahəsi. Kompas.
3. Maqnit sahəsinin cərəyanlı naqilə təsiri – Amper qüvvəsi. Sol əl qaydası.
4. Voltmetr və ampermetrin iş prinsipi.
5. Maddənin maqnit nüfuzluğu. Para–, dia– və ferromaqnitlər. Küri temperaturu.
6. Maqnit sahəsinin hərəkət edən yükə təsiri – Lorens qüvvəsi. Sol əl qaydası.
7. Bircins maqnit sahəsində yüklü zərrəciklərin hərəkəti. Trayektoriyanın əyrilik radiusu, fırlanma periodu və tezliyi.
8. Kütlə spektroqrafı
Elektromaqnit induksiya. Maqnit sahəsinin enerjisi
1. Elektromaqnit induksiya hadisəsi.
2. Maqnit seli və vahidi. Maqnit selinin dəyişmə sürəti və vahidi.
3. Elektromaqnit induksiya qanunu. Lens qaydası.
4. Hərəkət edən naqillərdə induksiya EHQ.
5. Öz-özünə induksiya hadisəsi. Konturun induktivliyi və vahidi.
6. Maqnit sahəsinin enerjisi.

TARİX
X  Sinif  II  qrup
1.İbtidai  icma  quruluşu
2.Atropatena, Albaniya
3.Girdiman,Salarilər, Rəvvadilər, Sacilər
4.IX – XI  əsrlər  memarlığı
5.Eldənizlər, Monqol  və  Xarəzmşahların  yürüşləri
6.Qaraqoyunlu,Ağqoyunlu  və  Səfəvilər  dövləti
7.XVII  əsrdə  Səfəvilər  dövləti
X  Sinif  III  qrup
1.İbtidai  icma  quruluşu
2.Qədim  Roma
3. Girdiman,Salarilər, Rəvvadilər, Sacilər
4. Uyğur,  Qəznəvi, II  Göytürk, Frank,  Bizans
5. Girdiman,Salarilər, Rəvvadilər, Sacilər
6.Səlib  yürüşləri
7. İngiltərə, Osmanlı, Böyük  Moğol  dövlətləri,Rusiya,  İspaniya,  Niderland
8.Eldənizlər, Monqol  və  Xarəzmşahların  yürüşləri
9. Qaraqoyunlu,Ağqoyunlu  və  Səfəvilər  dövləti
XI Sinif  II  qrup
 1.İbtidai  icma  quruluşu
2. Atropatena, Albaniya
3.Girdiman,Salarilər, Rəvvadilər, Sacilər
4. Şirvanşahlar, Eldənizlər,Qaraqoyunlu,Ağqoyunlu  və  Səfəvilər  dövləti
5. XVIII  əsrin  20 – 30-cu  illər  müqavilələri
6. Xanlıqlar
7. Azərbaycan  torpaqlarının  Rusiya  və  İran  arasında  bölüşdürülməsi
8. XIX  əsrdə  keçirilmiş  inzibati  və  aqrar  islahatları
XI Sinif  III  qrup
1.Qədim  Roma
2.Azərbaycan  XIII  – XIV  əsrlər  mədəniyyəti
3. Dehli  sultanlığı  və  Osmanlı  dövləti
4. XV  əsr  ictimai -  iqtisadi  həyat
5. XVIII  əsrin  20 – 30-cu  illər  müqavilələri
6. XVII  əsrdə  Rusiya  – Səfəvi  münasibətləri
7. Xanlıqlar
8.XV –XVI  əsrlərdə  Rusiya,  İspaniya,  Niderland,  İngiltərə
9. XIX  əsrdə Rusiya, İngiltərə, Fransa, Yaponiya, Almaniya, Osmanlı
10. XIX  əsrdə  Azərbaycanda keçirilmiş  inzibati  və  aqrar  islahatlar
11.Birinci  Dünya  müharibəsi

COĞRAFİYA
X sinif
Plan və Xəritə
Litosfer
Atmosfer
Hidrosfer
Azərbaycan Respublikasının relyefi və faydalı qazıntıları; Daxili suları, Landşaftı, bitki örtüyü, heyvanlar aləmi
Xi sinif
Plan və Xəritə
Litosfer
Atmosfer
Hidrosfer
Azərbaycan Respublikasının relyefi və faydalı qazıntıları; Daxili suları; Landşaftı, bitki örtüyü, heyvanlar aləmi
Azərbaycan Respublikasının iqlimi
Azərbaycan Respublikasının fiziki – coğrafi rayonları;

İNGİLİS DİLİ
10-cu sinif
1. The  Noun
2. The Pronoun
3. so, such
4. many, much, (a) few, (a) little
5. The Preposition
6. Complex Object
7. Tense Forms
11-ci sinif
1. The  Noun
2. The Pronoun
3. so, such
4. many, much, (a) few, (a) little
5. The Preposition
6. Complex Object
7. Tense Forms
8. Passive Voice
9. Modal Verbs

ƏDƏBİYYAT
X sinif
Keçilmişlərin təkrarı.
“Koroğlu” eposu. Eposun bədii xüsusiyyətləri.
M.P.Vaqifin həyatı və yaradıcılığı. Qoşmaları. “Bəri bax” qoşması.
“Bax”, “Küsmüşəm” qəzəlləri, “ Görmədim”, “Var” müxəmməsləri.
Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatınin I mərhələsi.
Ədəbiyyat nəzəriyyəsi:
Təhkiyə və tərənnüm. Bədii ifadə vasitələri.
Bədii əsərdə surət anlayışı. Tip və xarakter.
Epik növün janrları: hekayə, novella, oçerk.
Müxəmməs, təxmis və beşlik haqqında haqqında məlumatın təkrarı.
XI sinif.
Keçilmişlərin təkrarı.
C.Cabbarlının həyatı və yaradıcılığı. Dram əsərləri. “Oqtay Eloğlu” faciəsi.
S.Vurğunun həyatı və yaradıçılığı. Lirikası.Poemaları. Dram əsərləri. “Vaqif” dramı.
M.Şəhriyarın həyatı və yaradıçılığı. “Heydərbabaya salam” poeması.
Ədəbiyyat nəzəriyyəsi:
Təhkiyə və tərənnüm. Bədii təsvir və ifadə vasitələri.
Bədii əsərdə surət anlayışı. Tip və xarakter.
Epik növün janrları: hekayə, novella, oçerk.
Müxəmməs, təxmis və beşlik haqqında haqqında məlumatın təkrarı.

0 yorum:

Yorum Gönder