MQT 5 MÖVZULARI


AZƏRBAYCAN DİLİ
 IX SİNİF
1. Fonetika
2. Leksika
3. Söz yaradıcılığı
4. İsim
5. Sifət
6. Say
7. Əvəzlik
8. Zərf
9. Feil

X SİNİF
1. Fonetika
2. Leksika
3. Söz yaradıcılığı
4. İsim
5. Sifət
6. Sifət
7. Say
8. Əvəzlik
9. Zərf
10. Feil
11. Köməkçi nitq hissələri

XI SİNİF VƏ MƏZUN
1. Fonetika
2. Leksika
3. Söz yaradıcılığı
4. İsim
5. Sifət
6. Say
7. Əvəzlik
8. Zərf
9. Feil (quruluşu, təsirli, təsirsiz feillər, qramatik məna növləri)
10. Köməkçi nitq hissələri
11. Söz birləşməsi və sintaktik əlaqələr
12. Cümlə üzvləri. Həmcins üzvlər. Cümlə üzvlərinin əlavəsi
13. Xitab, ara söz

ƏDƏBİYYAT
IX SİNİF
1. Keçilənlərin təkrarı.
2.H.Cavid. “Ana”
3. Ən yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı I mərhələ (1918-dən XX əsrin ortalarına qədər)
4. Ə.Cavad. “Azərbaycan bayrağına”
5. C.Cabbarlı. “Ana”.
6. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi (təkrar)

X SİNİF
1. Keçilənlərin təkrarı.
2. M.Füzuli “Leyli və Məcnun” poeması.
3. Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı I mərhələ.
4. “Koroğlu” eposu
5. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi.

XI SİNİF VƏ MƏZUN
1. Keçilənlərin təkrarı.
2. C.Məmmədquluzadənin həyat və yaradıcılığı.
3. “Anamın kitabı” tragikomediyası
4.  M.Ə.Sabirin həyat və yaradıcılığı
5. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi.

CƏBR-HƏNDƏSƏ
IX SİNİF 1-2-3-4-CÜ  QRUPLAR
1.  Kvadrat köklər
2. Birəchullu   tənliklər
3. Fiqurların  sahəsi
4. Təkrar

X SİNİF 1-2-3-4-CÜ QRUPLAR
1. Kvadrat köklər
2. Birəchullu   tənliklər
3. Fiqurların  sahəsi
4. Təkrar

XI  SİNİF VƏ MƏZUN 1-2-Cİ QRUPLAR
1.  Triqonometrik funksyalar
2. Triqonometrik funksyalar  üçün   toplama  teoremləri
3.  Hərəkət. Oxşarlıq.
4.  Kompleks ədədlər
5.  Təkrar

XI   SİNİF VƏ MƏZUN 3-4-CÜ QRUPLAR
1.  Silsilələr
2.  Fiqurların  sahəsi
3. Təkrar

V QRUP   
1.  Kvadrat köklər
2. Birəchullu   tənliklər
3. Fiqurların  sahəsi
4. Təkrar

TARİX
IX  SİNİF  II  QRUP                                              
Təkrar. Azərbaycan XI-XV əsrlərdə.
IX   SİNİF  III  QRUP
Təkrar. Azərbaycan XI-XV əsrlərdə. Konstantinopol İstanbul oldu. Şərqin böyük fatehi-Əmir Teymur. Frank imperiyası-müasir Avropa dövlətlərinin sələfi. Dünyanın ən uzun ömürlü imperiyası. Slavyanlar.
X  SİNİF  II  QRUP
Təkrar. Azərbaycan XIII-XIV əsrlərdə
X   SİNİF  III  QRUP
Təkrar. Azərbaycan XIII-XIV əsrlərdə. Qızıl Ordu. Şərqi Avropa xalqları. Osmanlı,Teymuri dövlətləri.
XI   SİNİF VƏ MƏZUN  II  QRUP
Təkrar. Azərbycan XV-XVII əsrlərdə. Azərbaycan XX əsrin sonu-XXI əsrin əvvəllərində.
XI   SİNİF  VƏ MƏZUN III  QRUP       
Təkrar. Azərbycan XIII-XV əsrlərdə. Səfəvi-Osmanlı müharibəsinin birinci mərhələsi. Amerika xalqları. Böyük coğrafi kəşflər. İngiltərə, Fransa. Almaniya, Avropada reformasiya, Niderland burjua inqilabı. Versal-Vaşinqton sistemi. ABŞ, Avropa ölkələri  XX əsrin 20-30-cu illərində. Azərbaycan XX əsrin sonu-XXI əsrin əvvəllərində.
COĞRAFİYA
IX SİNİF
1.Plan və Xəritə
2.Litosfer
3.Atmosfer
4.Hidrosfer
5.Biosfer
6.Materiklər ve okeanlar (hamısı)
X SİNİF
1.Plan və Xəritə
2.Litosfer
3.Atmosfer
4.Hidrosfer
5.Biosfer
6.Materiklər ve okeanlar (hamısı)
XI SİNİF VƏ MƏZUN
1.Plan və Xəritə
2.Litosfer
3.Atmosfer
4.Hidrosfer
5.Biosfer
6.Materiklər ve okeanlar (hamısı)
7.Azerbaycan Respublikasının fiziki coğrafiyasi (hamısı)
FİZİKA

IX SİNİF

1. Aero-hidrostatika. Aero-hidrodinamika.
2. MKN-in əsasları. İdeal qaz qanunları.
3. Təkrar mövzular.
X SİNİF
1. Aero-hidrostatika. Aero-hidrodinamika.
2. MKN-in əsasları. İdeal qaz qanunları.
3. Termodinamikanın əsasları.
4. Təkrar mövzular.
 XI SİNİF VƏ MƏZUN

1. Bərk cisimlərin və mayelərin xassələri.
2. Elektrik yükü. Elektrik sahəsi.
3. Elektrik tutumu. Elektrik sahəsinin enerjisi.
4. Təkrar mövzular.

KİMYA

IX SİNİF
1. Təkrar.
2. Məhlullar və onların qatılığının ifadə üsulları.
3. elektrolitik dissosiasiya.
4. İon mübadiləsi reaksiyaları.
5. Hidroliz

X SİNİF
1. Təkrar.
2. Hidroliz
3. Elektroliz
4. Oksigen.Ozon.
5. Hidrogen. Su

XI SİNİF VƏ MƏZUN
1. Təkrar.
2. Azot. Ammonyak. Ammonium duzları. Azot oksidləri. Nitrat turşusu
3. Fosfor. Fosfor oksidləri. Ortofosfat turşusu. Mineral gübrələr.
4. Karbon. Karbon oksidləri. Karbonat turşusu.
5. Silisium. Silisium oksid. Metasilikat turşusu. Silikat sənayesi


BİOLOGİYA
IX SİNİF
1. Qan-damar sistemi
2. Tənəffüs sistemi
3. Həzm sistemi
4. İfrazat sistemi
5. Təkrar mövzular

X SİNİF
1. İnsan orqanizmi ilə ümumi tanışlıq
2. Sinir sistemi, vəzilər
3. Dayaq-hərəkət sistemi
4. Təkrar mövzular

XI SİNİF VƏ MƏZUN
1. Tənəffüs sistemi
2. Həzm sistemi. Maddələr mübadiləsi
3. İfrazat sistemi. Dəri. İnsan orqanizminin inkişafı
4. Təkara mövzular.

İNGİLİS DİLİ
IX SİNİF
1. The Noun
2. Quantifiers
3. The Article
4. The Pronoun
5. The Numeral
6. The Adjective and Adverb
7. The Preposition
8. The Verb
9. To be, to do, to have
10.Complex Object


X SİNİF

1. The Noun
2. Quantifiers
3. The Article
4. The Pronoun
5. The Numeral
6. The Adjective and Adverb
7. The Preposition
8. The Verb
9. To be, to do, to have
10.Complex Object


XI SİNİF VƏ MƏZUN
1. The Noun
2. Quantifiers
3. The Article
4. The Pronoun
5. The Numeral
6. The Adjective and Adverb
7. The Preposition
8. The Verb
9. To be, to do, to have
10.Complex Object
11. Tense forms

0 yorum:

Yorum Gönder