MQT 5 Mövzuları – 22 Fevral 2015-ci il

MQT 5 MÖVZULARI – 22 FEVRAL 2015-Cİ İL
AZƏRBAYCAN DİLİ
IX-X SİNİF
1. Fonetika
2. Leksika
3. Söz yaradıcılığı
4. Morfologiya: Əsas nitq hissələri, Köməkçi nitq hissələri
5. Sintaksis, Söz birləşmələri
XI SİNİF
1. Fonetika
2. Leksika
3. Söz yaradıcılığı
4. Morfologiya: Əsas nitq hissələri, Köməkçi nitq hissələri
5. Sintaksis: Söz birləşmələri, sintaktik əlaqələr
6. Cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə növləri
7. Cümlə üzvləri
8. Cümlənin həmcins üzvləri, həmcins üzvlərdə ümumiləşdirici sözlər, əlavə cümlələr. Həmcins üzvlərdə ixtisarlar. Xəbərin həmcins mübtədalarla uzlaşması. Cümlə üzvlərinin təhlili.
9. Sadə cümlənin şəxsə görə növləri. Müəyyən şəxsli cümlələr, qeyri müəyyən şəxsli cümlələr, ümumi şəxsli cümlələr, şəxssiz cümlələr. Adlıq cümlə. Söz cümlə.
10. Qrammatik cəhətdən cümlə üzvləri ilə əlaqədə olmayan sözlər: xitab və ara sözlər. Xitab və ara sözlərdə durğu işarələri.
ƏDƏBİYYAT
X SİNİF
1. Təkrar.
2. «Leyli və Məcnun» poemasının məzmunu.
3. Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı (I mərhələ).
4. «Koroğlu» eposu. «Keçəl Həmzənin Qıratı qaçırması» qolu.
5. Dastan, qoşma və  qoşmanın növləri.
XI  SİNİF
1. Təkrar.
2. C.Məmmədquluzadə. «Anamın kitabı» tragikomediyası.
3. M.Ə.Sabir .«Amalımız, əfkarımız ifnayi-vətəndir» satirası. «Səttarxana» şeiri.
4. H.Cavid . «İblis» faciəsi.
5. Dramatik növ. Komediya, dram, faciə . Ədəbi məktəblər.
TARİX
X  SİNİF  II  QRUP
İbtidai İcma  qurluşu,Manna, Atropatena  Albaniya dövlətləri. Azərbaycan Sasani  dövründə, Ərəblərə  qarşı  üsyanlar. Feodal  dövlətlər. Səlcuq, Şirvanşah, Eldəniz dövlətləri. İntibah mədəniyyəti.Monqolların hücumu. Hülakülər.Teymur və Toxtamışın Azərbaycana yürüşü. Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətləri.                                                                                           X  
SİNİF  III  QRUP
İbtidai  İcma  qurluşu, Manna, Atropatena,Albaniya. Azərbaycan  Sasani  və  Ərəblər  dövründə, Şəddadilər  dövləti.Eldənizlər,İntibah mədəniyyəti, Monqolların hücumları,Hülakülər.Teymur və Toxtamışın hücumları.Şirvanşahlar. Qədim Çin,Roma, Qərbi Hun, Uyğur, Ərəb, Səlcuq, Dehli,Monqol, Şərqi Avropa,Osmanlı, Teymuri dövlətləri. Səlibçilər, Fransa.
XI  SİNİF  II  QRUP  
İbtidai  icma  qurluşu, Manna,Skif, Azərbaycan  Sasani  və  Ərəblərin  hakimiyyəti  dövründə. Şirvanşahlar dövləti, Eldənizlər, Monqollar, Şirvanşahlar, Hülakülər dövlətləri.XIII-XIV əsr mədəniyyəti Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu  və  Səfəvi  dövlətləri. Azərbaycan  XVII –XVIII əsrdə. Azərbaycan xanlıqları. Azərbaycan torpaqlarının bölüşdürülməsi, XIX əsrin 20-30-cu illərində Azərbaycan.
XI  SİNİF  III  QRUP 
Atropatena, Albaniya, Azərbaycan  Sasani və  Ərəblərin hakimiyyəti  dövründə. Qaraqoyunlu Ağqoyunlu,Səfəvi  dövlətləri.Azərbaycan  XVII-XVIII   əsrdə. Azərbaycan xanlıqları. Azərbaycan torpaqlarının bölüşdürülməsi, Azərbaycan XIX əsrin 20-30-cu illəri.Misir,Qaraxanlı və Qəznəvi dövlətləri. Dehli, Osmanlı, İngiltərə, XVII-XVIII əsrlərdə İngiltərə,Fransa,Rusiya,ABŞ, Osmanlı dövlətləri.
RİYAZİYYAT
X SİNİF  1-2-3-4
1. Natural  ədədlər
2. Adi  və  onluq   kəsrlər
3. Faiz, tənasüb  və  nisbət
4. Həqiqi  ədədlər
6. Tam  cəbri  ifadələr
7. Çoxhədlinin  vuruqlara   ayrılması
8. Cəbri kəsrlər
9. Kvadrat köklər
10. Bir  məchullu  tənliklər
11. Həndəsənin  ilk  anlayışları
12. Üçbucaqlar.
13. Çevrə
14. Dördbucaqlılar
15. Fiqurların  sahəsi.
XI SİNİF  1-2
1.  Silsilələr
2. Funksiya  və  qrafiki
3. Triqonometrik funksiyalar
4. Triqonometrik tənliklər və triqonometrik bərabərsizliklər.
5. Dördbucaqlılar və   çoxbucaqlılar
6. Fiqurların  sahəsi
7. Hərəkət. Oxşarlıq. Simmetriya
8. Təkrar  mövzular
XI  SİNİF   3-4
1.Cəbri  kəsrlər
2. Kvadrat  köklər
3. Bir məchullu  tənliklər
4. Tənliklər  sistemi
5. Bərabərsizliklər
6. Silsilələr
7. Dördbucaqlılar
8. Fiqurların  sahəsi
9. Təkrar mövzular
COĞRAFİYA
X SİNİF
1.Plan və xəritə
2.Litosfer
3.Atmosfer
4.Hidrosfer
5.Biosfer
6.Materiklər və okeanlar coğrafiyası
XI SİNİF
1.Plan və xəritə
2.Litosfer
3.Atmosfer
4.Hidrosfer
5.Biosfer
6.Materiklər və okeanlar coğrafiyası
7.Azərbaycan Respublikasının fiziki coğrafiyası; Azərbaycan Respublikasının iqtisadi coğrafi mövqeyi, təbii şəraiti, təbii və əmək ehtiyatları; Azərbaycan Respublikasının təsərrüfat sahələrinin coğrafiyası.
FİZİKA
X SİNİF
Molekulyar kinetik nəzəriyyə (MKN). İdeal qaz qanunları
1. MKN-nin əsas müddəaları. Broun hərəkəti.Diffuziya.
2. Molekulların kütləsi və ölçüsü. Maddə miqdarı vəvahidi. Nisbi atom kütləsi. Avoqadro sabiti. Molyar
kütlə. Molekulların konsentrasiyası.
3. İdeal qaz. Qaz molekulların sürəti. Molekulların orta kvadratik sürəti. İdeal qazın MKN -nin əsas
tənliyi.
4. Temperatur. Molekulun orta kinetik enerjisi. Bolsman sabiti. Temperaturun ölçülməsi. Mütləq
temperatur şkalası. Selsi şkalası. Temperatur şkalaları arasında əlaqə.
5. İdeal qazın təzyiqinin onun temperatur və molekulların konsentrasiyasından asılılığı.
6. İdeal qazın hal tənlikləri: Klapeyron və Klapeyron Mendeleyev tənlikləri. Universal qaz sabiti.
7. İzoproseslər (izotermik, izoxor və izobar). İdeal qazqanunları. İzoproseslərin qrafik təsvirləri.
Termodinamikanın əsasları
1. Daxili enerji. Daxili enerjinin dəyişmə üsulları. Biratomlu ideal qazın daxili enerjisi.
2. İstilikvermə və onun növləri. İstilikkeçirmə, konveksiya, şüalanma. İstilik miqdarı, cismin istilik
tutumu, maddənin xüsusi istilik tutumu.
3. İstilik tarazlığı. İstilik balansı tənliyi.
4. Termodinamikada iş.
5. Termodinamikanın birinci qanunu. İstilik proseslərində enerjinin saxlanması qanunu.
6. Termodinamikanın birinci qanununun izoproseslərə tətbiqi. Adiabat proses.
7. Biratomlu ideal qazın xüsusi istilik tutumu.
8. İstilik proseslərinin dönməzliyi. Termodinamikanın ikinci qanunu.
9. İstilik mühərrikləri və onların FİƏ. İdeal istilik mühərrikinin FİƏ. Karno düsturu.
Təkrar mövzular
XI SİNİF
Elektrik yükü. Elektrik sahəsi
1. Elektrik yükü və vahidi. Elektrik yükünündiskretliyi. Elementar yük. Elektroskop. Cisimlərin
elektriklənməsi və elektrostatik induksiya.
2. Elektrik yükünün saxlanması qanunu.
3. Yüklənmiş cisimlərin qarşılıqlı təsiri. Kulonqanunu. Burulma tərəzisi.
4. Elektrik sahəsi. Elektrik sahəsinin intensivliyi və vahidləri. Elektrik sahələri üçün superpozisiya
prinsipi. Nöqtəvi yükün elektrik sahəsi. Bərabəryüklənmiş metal kürənin elektrik sahəsi. Elektrik
sahəsinin qüvvə xətləri.
5. Bircins elektrik sahəsi. Elektrik sahəsində yüklü zərrəciklərin hərəkəti.
6. Yükün yerdəyişməsi zamanı elektrostatik sahənin gördüyü iş. Potensiallı sahələr. Potensial,
potensiallar fərqi (gərginlik) və vahidləri. Elektrik sahəsinin intensivliyi və potensiallar fər qi arasında
əlaqə. Elektrometr. Ekvipotensial səthlər.
7. Nöqtəvi yükün və yüklənmiş metal kürənin elektrik sahəsinin potensialı
8. Naqillər və dielektriklər elektrostatik sahədə. Dielektrik nüfuzluğu. Elektrik dipolu.
Elektrik tutumu. Elektrik sahəsinin enerjisi
1. Elektrik tutumu və vahidi. Kondensatorlar. Müstəvi kondensatorun elektrik tutumunun düsturu.
2. Kondensatorların ardıcıl və paralel birləşdirilməsi.
3. Yüklü kondensatorun elektrik sahəsi. Elektrik sahəsinin enerjisi, enerji sıxlığı və vahidi.
Sabit cərəyan qanunları
1. Elektrik dövrəsi və onun hissələri. Elektrik cərəyanı.Sabit cərəyan. Cə rəyan şiddəti və vahidi. Cərəyan
şiddətinin ölçülməsi. Ampermetr. Gərginlik vəvahidi. Gərginlik ölçülməsi. Voltmetr.
2. Naqilin müqaviməti və vahidi. Reostatlar. Xüsusi müqavimət. Xüsusi müqavimətin vahidi.
3. Dövrə hissəsi üçün Om qanunu. Naqilin volt-amper xarakteristikası.
4. Naqillərin ardıcıl və paralel birləşdirilməsi.
5. Cərəyan mənbəyinin elektrik hərəkət qüvvəsi (EHQ) və vahidi. Tam dövrə üçün Om qanunu. Qısa
qapanma.
6. Cərəyanın işi və gücü. Vatmetr. Coul-Lens qanunu. Qapalı dövrənin FİƏ.
Təkrar mövzular
KİMYA
X SİNİF
Saf maddələr və qarışıqlar. Kimyəvi element, bəsit və mürəkkəb maddələr. Fiziki və kimyəvi hadisələr.
Nisbi atom kütləsi. Nisbi molekul kütləsi. Valentlik. Kimyəvi reaksiyaların tərtib olunması
Atomun quruluşu. Dövri qanun və dövri sistem.
Atomların xassələri: elektomənfilik, ionlaşma enerjisi, elektronahərislik, atom və ion radiusu
Kimyəvi rabitələr. Oksidləşmə dərəcəsi. Hibridləşmə. Kristal qəfəslərin tipləri.
Maddə miqdarı. Molyar kütlə. Avoqadro qanunu.
Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı. İstilik effekti. Yanma və əmələgəlmə istiliyi. Hess qanunu.
Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları.
Kimyəvi reaksiyaların sürəti. Kimyəvi tarazlıq. Tarazlıq sabiti
Oksidlər.
Əsaslar
turşular.
Duzlar
Məhlullar və onların qatılığının ifadə üsulları.
elektrolitik dissosiasiya. İon mübadiləsi reaksiyaları.
Hidroliz
Elektroliz
Oksigen. Ozon.
Hidrogen. Su
VII qrupun əsas yarımqrup elementləri. Xlor.
Kükürd. Hidrogen-sulfid.
XI SİNİF
Saf maddələr və qarışıqlar. Kimyəvi element, bəsit və mürəkkəb maddələr. Fiziki və kimyəvi hadisələr. Nisbi atom və molekul kütləsi. Valentlik. Kimyəvi reaksiyaların tərtib olunması
Atomun quruluşu. Dövri qanun və dövri sistem. Atomların xassələrinin dövri sistem üzrə dəyişməsi
Kimyəvi rabitələr. Oksidləşmə dərəcəsi. Hibridləşmə. Kristal qəfəsin tipləri.
Maddə miqdarı. Molyar kütlə. Avoqadro qanunu.
Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı. İstilik effekti. Yanma və əmələgəlmə istiliyi. Hess qanunu.
Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları.
Kimyəvi reaksiyaların sürəti. Kimyəvi tarazlıq. Tarazlıq sabiti
Oksidlər. Əsaslar.
turşular. Duzlar
Məhlullar və onların qatılığının ifadə üsulları.
elektrolitik dissosiasiya. İon mübadiləsi reaksiyaları.
Hidroliz. Elektroliz.
Hidrogen. Oksigen. Ozon. Su
VII qrupun əsas yarımqrup elementləri. Xlor.
Kükürd. Hidrogen-sulfid. Kükürd oksidləri. Sulfat turşusu
Azot. Ammonyak. Ammonium duzları. Azot oksidləri. Nitrat turşusu
Fosfor. Fosfor oksidləri. Ortofosfat turşusu. Mineral gübrələr.
Karbon. Karbon oksidləri. Karbonat turşusu.
Silisium. Silisium oksid. Metasilikat turşusu. Silikat sənayesi
Metalların ümumi xarakteristikaları. I qrup metalları. II qrup metalları. Suyun codluğu. Alüminium.
BİOLOGİYA
X SİNİF
1.Dayaq-hərəkət sistemi
2.Vəzilər
3.Qan, qan dövranı
4.Tənəffüs sistemi
XI SİNİF
1.Sinir sistemi
2.Tənəffüs sistemi
3.Həzm sistemi
4.Maddələr mübadiləsi
5.İfrazat sistemi
6.Dəri
7.İnsan orqanizminin çoxalması
İNGİLİS DİLİ
X-XI SİNİF
1. The Noun
2. Quantifiers
3. The Pronoun
4. The Adjective and Adverb
5. The Preposition
6. Complex Object
7. Tense forms
RUS DİLİ
1.Фонетика
2.Лексикология.Синонимы. Антонимы. Фразеологизмы. Пословицы.
3.Морфология. Имя существительное. Имя прилагательное.
4.Местоимение. Имя числительное.
5.Глагол(виды, спряжение и время глагола).
6.Перевод. Диалог.
7.Работа над текстом.

0 yorum:

Yorum Gönder