MQT3 mövzular
30 dekabrda keçiriləcək MQT3 Sınaq İmtahanına
düşə biləcək mövzular:


Kimya

XI SINIF

Saf maddələr və qarışıqlar. Atom-molekul təlimi. Kimyəvi element, bəsit və mürəkkəb maddələr. Fiziki və kimyəvi hadisələr. Nisbi atom kütləsi. Nisbi molekul kütləsi. Valentlik. Kimyəvi reaksiyaların tərtib olunması
Atomun quruluşu. Dövri qanun və dövri sistem. Atomların xassələri: elektomənfilik, ionlaşma enerjisi, elektronahərislik, atom və ion radiusu
Kimyəvi rabitələr. Oksidləşmə dərəcəsi. Hibridləşmə. Kristal qəfəslərin tipləri.
Maddə miqdarı. Molyar kütlə. Avoqadro qanunu.
Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı. İstilik effekti. Yanma və əmələgəlmə istiliyi. Hess qanunu.
Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları.
Kimyəvi reaksiyaların sürəti. Kimyəvi tarazlıq. Tarazlıq sabiti
Oksidlər. Əsaslar.
turşular. Duzlar
Məhlullar və onların qatılığının ifadə üsulları.

X SINIF

Saf maddələr və qarışıqlar. Atom-molekul təlimi. Kimyəvi element, bəsit və mürəkkəb maddələr. Fiziki və kimyəvi hadisələr. Nisbi atom kütləsi. Nisbi molekul kütləsi. Valentlik. Kimyəvi reaksiyaların tərtib olunması

Atomun quruluşu. Dövri qanun və dövri sistem. Atomların xassələri: elektomənfilik, ionlaşma enerjisi, elektronahərislik, atom və ion radiusu
Kimyəvi rabitələr. Oksidləşmə dərəcəsi. Hibridləşmə. Kristal qəfəslərin tipləri.
Maddə miqdarı. Molyar kütlə. Avoqadro qanunu.
Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı. İstilik effekti. Yanma və əmələgəlmə istiliyi.
Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları.
Kimyəvi reaksiyaların sürəti. Kimyəvi tarazlıq. Tarazlıq sabiti
Oksidlər. Əsaslar.

İngilis dili

X SİNİF

The Noun
The Article
The Pronoun
The Numeral
The Adjective and Adverb

XI SİNİF

The Noun
The Article
The Pronoun
The Numeral
The Adjective and Adverb
The Preposition

Coğrafiya

 Bölmələr: Plan və xəritə; Litosfer; Atmosfer; Hidrosfer

Mövzu 1. Xəritə üzərində məsafələrin hesablanması; Miqyas, Azimut və Həqiqi məsafənin tapılması; Kartoqrafik proyeksiyalar; Qütb ulduzu; Günəş şüalarının düşmə bucağının hesablanması; Günəş şüalarının düşmə bücağı və enliklərdə kölgə boyu;

Mövzu 2. Düzənliklər, onların növləri və xarakteristikası; Geosinklinal və platformalar, seysmiklik, vulkanizm (psevdovulkanizm),  tektonika, orogenez; Dağ silsilələri, onların zirvələri;

Mövzu 3. Hava kütlələri, onların növləri, xüsusiyyətləri və coğrafi yayılması; Sutkalıq və  İllik temperatur  amplitudu, orta sutkalıq, aylıq temperatur və s. Hava və İqlim; Buxarlanma; İqlim qurşaqları, onların coğrafi yayılması və iqlim qrafikləri; Mütləq və nisbi rütübətlik; Atmosfer cəbhələri və onların xüsusiyyətləri;

Mövzu 4. Çaylar, göllər, körfəzlər, dənizlər, su anbarları, boğazlar, kanallar, adalar, yarımadalar, bərzəxlər;

 Fizika

1.Mexaniki iş. Güc .
2.Aero-hidrostatika. Aero-hidrodinamika

Ədəbiyyat

X SİNİF

Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı.
Şifahi xalq ədəbiyyatı.
Aşıq yaradıcılığı.
“Kitabi-Dədə Qorqud” eposu. “Salur Qazanın evinin yağmalanması” boyu.
N.Gəncəvinin həyatı və yaradıcılığı. “İsgəndərnamə” poeması.
Orta dövr Azərbaycan ədəbiyyatı. Anadilli və farsdilli ədəbiyyat nümunələrinin fərqləndirilməsi.
İ.Nəsiminin həyatı  və yaradıcılığı. “Yanaram” və “Mən mülki-cahan”qəzəlləri.
Ədəbiyyat nəzəriyyəsi :
Lirik və epik növlər ( bu növlərin janr xüsusiyyətləri).
Şeir vahidləri.
Süjet və kompozisiya anlayışları.


 XI SİNİF

Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı.
Şifahi xalq ədəbiyyatı.
Aşıq yaradıcılığı.
“Kitabi-Dədə Qorqud” eposu. “Salur Qazanın evinin yağmalanması” boyu.
N.Gəncəvinin həyatı və yaradıcılığı. “İsgəndərnamə” poeması.
Orta dövr Azərbaycan ədəbiyyatı. Anadilli və farsdilli ədəbiyyat nümunələrinin fərqləndirilməsi.
İ.Nəsiminin həyatı  və yaradıcılığı. “Yanaram” və “Mən mülki-cahan”qəzəlləri.
Ş.İ.Xətayinin həyatı və yaradıcılığı. “Ayrılır” qəzəli, “Dəhnamə” məsnəvisi.
M.Füzulinin həyatı və yaradıcılığı. “Əql yar olsaydı” qəzəli və “Leyli və Məcnun” poeması.
Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı. “Koroğlu” eposu.
M.P.Vaqifin həyatı və yaradıcılığı. “Bəri bax” qoşması, “ Bax” qəzəli, “Görmədim” müxəmməsi
Q.Zakirin həyatı və yaradıcılığı. “Gəlsin” , “Vilayətin məğşuşluğu haqqında”qoşmaları , “Eylər” müxəmməsi.
M.F.Axundzadənin həyatı və yaradıcılığı.
Ədəbiyyat nəzəriyyəsi :
Lirik və epik növlər ( bu növlərin janr xüsusiyyətləri). Şeir vahidləri. Süjet və kompozisiya anlayışları.
Bədii təsvir və ifadə vasitələri.
Ədəbiyyatda gülüş. Satira və yumor.
Dramatik növ və onun janrları.

Biologiya

X sinif

İbtidailər
Bağırsaqboşluqlular
Qurdlar
Molyuskalar
Buğumayaqlılar
Dərisitikanlılar
Balıqlar
Suda-quruda yaşayanlar

XI sinif

Qurdlar
Molyuskalar
Buğumayaqlılar
Dərisitikanlılar
Balıqlar
Suda-quruda yaşayanlar
Sürünənlər
Quşlar
Məməməlilər


Riyaziyyat

X     I-II  QRUP

Tam cəbri ifadələr. Çevrə.
Həqiqi ədədlər.
Çevrə.Faiz. Nisbət. Tənasüb. Üçbucaqlar.
Adi və onluq kəsr. Üçbucaqlar.

XI     I-II  QRUP

Birməchullu tənliklər. Tənliklərin köməyi ilə məsələ həlli. Dördbucaqlılar.
Kvadrat köklər. Həqiqi üstlü qüvvət. Dördbucaqlılar.
Cəbri kəsrlər.
Çevrə.Vuruqlara ayırma. Cəbri kəsrlər. Çevrə.

X     I-III  QRUP

Tam cəbri ifadələr. Çevrə.
Həqiqi ədədlər.
Çevrə.Faiz. Nisbət. Tənasüb. Üçbucaqlar.

XI     I-III  QRUP

Kvadrat kök.  Dödrbucaqlılar
Cəbri kəsrlər. Çevrə.
Vuruqlara ayırma. Cəbri kəsrlər.
Tam cəbri ifadələr.
Həqiqi ədədlər.
Çevrə.


0 yorum:

Yorum Gönder