MQT-6 mövzuları (15 mart 2015-ci il)

IX-X SİNİF
1. Fonetika
2. Leksika
3. Söz yaradıcılığı
4. Morfologiya: Əsas nitq hissələri, Köməkçi nitq hissələri
5. Sintaksis, Söz birləşmələri
6. Cümlə üzvləri
XI SİNİF
1. Fonetika
2. Leksika
3. Söz yaradıcılığı
4. Morfologiya: Əsas nitq hissələri, Köməkçi nitq hissələri
5. Sintaksis: Söz birləşmələri, sintaktik əlaqələr
6. Cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə növləri
7. Cümlə üzvləri
8. Cümlənin həmcins üzvləri, həmcins üzvlərdə ümumiləşdirici sözlər, əlavə cümlələr. Həmcins üzvlərdə ixtisarlar. Xəbərin həmcins mübtədalarla uzlaşması. Cümlə üzvlərinin təhlili.
9. Sadə cümlənin şəxsə görə növləri. Müəyyən şəxsli cümlələr, qeyri müəyyən şəxsli cümlələr, ümumi şəxsli cümlələr, şəxssiz cümlələr. Adlıq cümlə. Söz cümlə.
10. Qrammatik cəhətdən cümlə üzvləri ilə əlaqədə olmayan sözlər: xitab və ara sözlər. Xitab və ara sözlərdə durğu işarələri.
11. Tabesiz mürəkkəb cümlələr
12. Tabeli mürəkkəb cümlələr: mübtəda, xəbər budaq cümləsi

ƏDƏBİYYAT
X SİNİF
1. Təkrar.
2.“Koroğlu”  eposu.
3.“Keçəl Həmzənin Qıratı qaçırması” qolu.
4. M. P.Vaqifin həyat və yaradıcılığı.
5. “Bax” qəzəli və “Görmədim” müxəmməsi.
6. Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı (II mərhələ).
7. Ədəbiyyatımızda istifadə edilən vəznlər. Şeir şəkilləri : müxəmməs və beşlik.
XI SİNİF
1. Təkrar.
2. C.Cabbarlının həyat və yaradıcılığı.
3. “Oqtay Eloğlu” faciəsi.
4. S.Vurğunun həyat və yaradıcılığı.
5. “Vaqif” pyesi.
6. M.Şəhriyarın həyat və yaradıcılığı.
7. “Heydərbabaya salam” poeması.
8. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi.

TARİX
X  SİNİF, II  QRUP                                              
İbtidai  icma  qurluşu, Manna, Atropatena                                                                                                                                                Albaniya dövlətləri. Azərbaycan  Sasani  dövründə. Ərəblərə  qarşı  üsyanlar. Feodal  dövlətlər. Şirvanşah, Eldəniz dövlətləri. Hülakülər. X-XV əsr mədəniyyəti. Monqolların hücumu. Hülakülər. Teymurun  Azərbaycana  yürüşü. Qaraqoyunlu və  Ağqoyunlu dövlətləri.
                       
X  SİNİF, III QRUP
İbtidai  icma quruluşu, Manna, Atropatena, Albaniya. Azərbaycan  Sasani  və  Ərəblərin hakimiyyəti dövründə. Eldənizlər dövləti. X-XV əsr mədəniyyəti, Monqolların hücumları, Hülakülər. Teymur və Toxtamışın hücumları. Şirvanşahlar. Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu. Səfəvi dövləti XVI əsrin birinci yarısında.                                                                       Yunanıstan, Xəzər, Ərəb, Səlcuq, Dehli, Monqol, Osmanlı, Teymurilər, Səlibçilər, Fransa, İngiltərə, İspaniya, Böyük Coğrafi kəşflər.
XI  SİNİF, II  QRUP  
İbtidai  icma quruluşu, Atropatena və Albaniya. Azərbaycan  Sasani  və  Ərəblərin  hakimiyyəti  dövründə. Eldənizlər, Monqollar, Şirvanşahlar. XI-XII əsr mədəniyyəti Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu  və  Səfəvi dövlətləri. Azərbaycan  XVII –XVIII əsrdə.  Azərbaycan Qarabağ, Lənkəran, Naxçıvan  və Gəncə xanlıqları. XIX əsrin 40-70-ci illərində Azərbaycanın iqtisadi və siyasi həyatı.
XI  SİNİF,  III QRUP 
İbtidai  icma  quruluşu, Azərbaycan Sasani və Ərəblərin hakimiyyəti  dövründə. Rəvvadilər və Şəddadilər. Şirvanşahlar, Qaraqoyunlu Ağqoyunlu, Səfəvi  dövlətləri. Azərbaycan xanlıqları. XIX əsrin 40-70-ci illərində Azərbaycanın iqtisadi və siyasi həyatı. Roma, Göytürk, Dehli, Osmanlı, İngiltərə, Böyük Coğrafi kəşflər. Şərqi Avropa, XIX əsrin I yarısı İngiltərə, Fransa, Rusiya, ABŞ, Osmanlı, Çin dövlətləri.

RİYAZİYYAT
X  SİNİF  1-2-3-4
1. Natural  ədədlər
2. Adi  və  onluq   kəsrlər
3. Faiz, tənasüb  və  nisbət
4. Həqiqi ədədlər
6. Tam cəbri  ifadələr
7. Çoxhədlinin  vuruqlara  ayrılması
8. Cəbri  kəsrlər
9. Kvadrat köklər
10. Bir  məchullu  tənliklər
11. Həndəsənin  ilk  anlayışları
12. Üçbucaqlar
13. Çevrə
14. Dördbucaqlılar
15. Fiqurların  sahəsi.
XI  SİNİF  1-2
1. Silsilələr
2. Funksiya  və  qrafiki
3. Triqonometrik funksiyalar
4. Triqonometrik tənliklər və triqonometrik bərabərsizliklər
5.Kompleks  ədədlər
6. Dördbucaqlılar və  çoxbucaqlılar
7.Fiqurların  sahəsi
8. Hərəkət. Oxşarlıq. Simmetriya
9. Təkrar  mövzular

XI  SİNİF  3-4
1.Cəbri  kəsrlər
2. Kvadrat  köklər
3. Bir məchullu tənliklər
4. Tənliklər  sistemi
5. Bərabərsizliklər
6. Silsilələr
7. Funksiya  və  qrafiklər
8. Dördbucaqlılar
9. Fiqurların  sahəsi
10. Təkrar  mövzular
COĞRAFİYA
X SİNİF
1. Plan və xəritə, litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer
2. Azərbaycan respublikasının fiziki coğrafiyası
XI SİNİF
1. Plan və xəritə, litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer
2. Azərbaycan respublikasının fiziki coğrafiyası
3. Azərbaycan respublikasının iqtisadi və sosial coğrafiyası
FİZİKA
X SİNİF
1. Doymuş və doymamış buxar
2. Bərk cisimlərin və mayelərin xassələri
3. Təkrar mövzular
XI SİNİF
1. Müxtəlif mühitlərdə elektrik cərəyanı
2. Maqnit sahəsi. Maqnit induksiyası
3. Yüklü zərrəciklərin maqnit sahəsində hərəkəti
4. Təkrar mövzular

KİMYA
X SİNİF
1. Təkrar
2. Azot. Ammonyak. Ammonium duzları.
3. Nitrat turşusu və onun duzları
XI SİNİF
1. Təkrar
2. Dəmir və onun birləşmələri. Mis. Sink. Xrom
3. Alkanlar. Tsikloalkanlar
4. Alkenlər.
BİOLOGİYA
X SİNİF
1.Qan-damar sistemi
2.Tənəffüs sistemi
3.Həzm sistemi
4.Maddələr mübadiləsi
5.İfrazat
6.Dəri
XI SİNİF
1.Analizatorlar
2.Ali sinir fəaliyyəti
3.İnsan və ətraf mühit
4.Sitologiya
5.Hüceyrənin kimyəvi tərkibi
6.Maddələr və enerji mübadiləsi

İNGİLİS DİLİ
X SİNİF
1. The Noun
2. Quantifiers
3. The Pronoun
4. The Adjective and Adverb
5. The Preposition
6. Complex Object
7. Tense Forms
8. Passive Voice
XI SİNİF
1. The Noun
2. Quantifiers
3. The Pronoun
4. The Adjective and Adverb
5. The Preposition
6. Complex Object
7. Tense Forms
8. Passive Voice
9. Modal Verbs
10. Text

RUS DİLİ
1.Фонетика
2.Лексикология.Синонимы. Антонимы. Фразеологизмы. Пословицы.
3.Морфология. Имя существительное. Имя прилагательное.
4.Местоимение. Имя числительное.
5.Глагол(виды, спряжение и время глагола).
6. Наречие. Разряды наречий по значению.
7.Предлог(значение предлогов). Союз(сочинительные и подчинительные союзы). Частицы.
8.Перевод. Диалог.
9.Работа над текстом.

0 yorum:

Yorum Gönder