MQT-4 mövzuları (25.01.2015)AZƏRBAYCAN DİLİ
IX-X SİNİF
1. Fonetika
2. Leksika
3. Söz yaradıcılığı
4. Morfologiya
5. Əsas nitq hissələri: İsim, sifət, say, əvəzlik, zərf, fel
6. Köməkçi nitq hissələri: Qoşma, bağlayıcı

XI SİNİF

1. Fonetika
2. Leksika
3. Söz yaradıcılığı
4. Morfologiya
5. Əsas nitq hissələri: İsim, sifət, say, əvəzlik, zərf və fel
6. Köməkçi nitq hissələri: Qoşma, bağlayıcı, ədat, modal sözlər və nida
7. Sintaksis: Söz birləşmələri, sintaktik əlaqələr
8. Cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə növləri
9. Cümlə üzvləri: Mübtəda, xəbər.

ƏDƏBİYYAT
X SİNİF
1. Təkrar
2. Ş.Xətainin həyat və yaradıcılığı. “Ayrılır” qəzəli. “Dəhnamə” poeması
3. M.Füzulinin həyat və yaradıcılığı. “Əql yar olsaydı…” qəzəli
Ədəbiyyat  nəzəriyyəsi: Ədəbi növlər. Süjet. Kompozisiya. Bədii təsvir və ifadə vasitələri.


XI SİNİF

1. Təkrar
2. “Aldanmış kəvakib” povestinin məzmunu və təhlili
3. S.Ə.Şirvaninin həyat və yaradıcılığı. “Səni” rədifli qəzəl
4. A.Ələsgərin həyat və yaradıcılığı. “Görmədim”, “Çıxıbdı” şeirləri
5. Yeni dövr ədəbiyyatı (III mərhələnin icmalı)
Ədəbiyyat nəzəriyyəsi: Ədəbi növlər. Təmsil, hekayə, satirik hekayə, novella, felyeton. Ədəbi cərəyanlar. Bədii təsvir və ifadə vasitələri.TARİX
X SİNİF, II QRUP
İbtidai  icma quruluşu, Manna.                                                                                                                                                Albaniya. Azərbaycan  Sasani  və  Ərəblər  dövründə, Ərəblərə  qarşı  üsyanlar. Feodal  dövlətlər. Səlcuq,Şirvanşah, Eldəniz dövlətləri. Monqolların hücumu. Hülakülər.Teymur və Toxtamışın Azərbaycana   yürüşü.
X SİNİF, III QRUP
İbtidai  icma  quruluşu. Manna, Albaniya. Azərbaycan  Sasani  və  Ərəblər  dövründə, Ərəblərə  qarşı üsyanlar. Feodal dövlətlər. Səlcuqlar, Eldənizlər, Monqollar, Hülakülər. Teymur  və Toxtamışın hücumları Misir, Böyük Hun, Roma, Ağ Hun, Frank. Qaraxanlı. Səlcuq, Dehli, Qızıl Ordu. Osmanlı dövlətləri.
XI SİNİF, II QRUP
İbtidai  icma quruluşu.                                                                                                                                                       Albaniya, Azərbaycan Sasani  və  ərəblərin  hakimiyyəti  dövründə. Feodal  dövlətlər, Eldənizlər, Monqollar, Şirvanşahlar, Hülakülər dövlətləri. Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu  və  Səfəvi  dövləti. Azərbaycan  XVII –XVIII əsrdə.  Azərbaycan xanlıqları.
XI SİNİF, III QRUP
İbtidai icma  quruluşu. Roma, Çin. Azərbaycan  Sasani və  Ərəblərin hakimiyyəti  dövründə.  Qaraqoyunlu və Səfəvi  dövləti. Azərbaycan  XVII-XVIII  əsrdə. Azərbaycan xanlıqları.Osmanlı, Almaniya, Şərqi  Avropa. ABŞ. Osmanlı dövlətləri.


RİYAZİYYAT

X SİNİF;  1-2-3-4

1. Natural ədədlər
2. Adi və onluq kəsrlər
3. Faiz, tənasüb və nisbət
4. Həqiqi ədədlər
6. Tam cəbri ifadələr
7. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması
8. Cəbri kəsrlər
9. Kvadrat  köklər
10. Həndəsənin ilk anlayışları
11. Üçbucaqlar
12. Çevrə
13. DördbucaqlılarXI   SİNİF; 1-2
1. Silsilələr
2. Funksiya və qrafiki
3. Triqonometrik funksiyalar
4. Dördbucaqlılar və  çoxbucaqlılar
5. Fiqurların sahəsi
6. Təkrar mövzular

XI  SİNİF;  3-4
1.Cəbri kəsrlər
2. Kvadrat köklər
3. Bir məchullu tənliklər
4. Tənliklər sistemi
5. Dördbucaqlılar
6. Fiqurların sahəsi
7. Təkrar mövzular

COĞRAFİYA

X SİNİF

1. Plan və Xəritə
2. Litosfer
3. Atmosfer
4. Hidrosfer
5. Biosfer
6. Okeanlar
7. Avrasiya, Şimali Amerika

XI SİNİF

1. Plan və Xəritə
2. Litosfer
3. Atmosfer
4. Hidrosfer
5. Biosfer
6. Okeanlar
7. Avrasiya, Şimali Amerika, Cənubi Amerika, Afrika, Avstraliya, Antarktida
8. Azərbaycan Respublikasının fiziki coğrafiyası, coğrafi mövqeyi, relyefi, faydalı qazıntılarıFİZİKA
X SİNİF
1. Mexaniki iş. Güc
2. Aero-hidrostatika. Aero-hidrodinamika
3. Təkrar mövzular

XI SİNİF

1. Termodinamikanın əsasları
2. Doymuş və doymamış buxar
3. Bərk cisimlərin və mayelərin xassələri
4. Təkrar mövzular

KİMYA

X SİNİF

1. Saf maddələr və qarışıqlar. Kimyəvi element, bəsit və mürəkkəb maddələr. Fiziki və kimyəvi hadisələr
2. Nisbi atom kütləsi. Nisbi molekul kütləsi. Valentlik. Kimyəvi reaksiyaların tərtib olunması
3. Atomun quruluşu. Dövri qanun və dövri sistem
4. Atomların xassələri: elektomənfilik, ionlaşma enerjisi, elektronahərislik, atom və ion radiusu
5. Kimyəvi rabitələr. Oksidləşmə dərəcəsi. Hibridləşmə. Kristal qəfəslərin tipləri
6. Maddə miqdarı. Molyar kütlə. Avoqadro qanunu
7. Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı. İstilik effekti. Yanma və əmələgəlmə istiliyi. Hess qanunu.
8. Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları
9. Kimyəvi reaksiyaların sürəti. Kimyəvi tarazlıq. Tarazlıq sabiti
10. Oksidlər
11. Əsaslar
12. turşular
13. Duzlar
14. Məhlullar və onların qatılığının ifadə üsulları
15. elektrolitik dissosiasiya. İon mübadiləsi reaksiyaları
16. Hidroliz Elektroliz

XI SİNİF
1. Saf maddələr və qarışıqlar. Kimyəvi element, bəsit və mürəkkəb maddələr. Fiziki və kimyəvi hadisələr. Nisbi atom və molekul kütləsi. Valentlik. Kimyəvi reaksiyaların tərtib olunması
2. Atomun quruluşu. Dövri qanun və dövri sistem. Atomların xassələrinin dövri sistem üzrə dəyişməsi
3. Kimyəvi rabitələr. Oksidləşmə dərəcəsi. Hibridləşmə. Kristal qəfəsin tipləri.
4. Maddə miqdarı. Molyar kütlə. Avoqadro qanunu
5. Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı. İstilik effekti. Yanma və əmələgəlmə istiliyi. Hess qanunu
6. Oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları
7. Kimyəvi reaksiyaların sürəti. Kimyəvi tarazlıq. Tarazlıq sabiti
8. Oksidlər. Əsaslar
9. turşular. Duzlar
10. Məhlullar və onların qatılığının ifadə üsulları
11. elektrolitik dissosiasiya. İon mübadiləsi reaksiyaları. Hidroliz. Elektroliz
12. Hidrogen. Oksigen. Ozon. Su
13. VII qrupun əsas yarımqrup elementləri. Xlor
14. Kükürd. Hidrogen-sulfid. Kükürd oksidləri. Sulfat turşusu
15. Azot. Ammonyak. Ammonium duzları. Azot oksidləri. Nitrat turşusu.

BİOLOGİYA

X SİNİF
1.Təkrar
2.Quşlar
3.Məməlilər
4.İnsan orqanizmi ilə ümumi tanışlıq
5.Sinir sistemi.

XI SİNİF
1.İnsan orqanizmi ilə ümumi tanışlıq
2.Sinir sistemi
3.Dayaq-hərəkət sistemi
4.Vəzilər
5.Qan-damar sistemi
6.Qan dövranı.

İNGİLİS DİLİ
X-XI SİNİF

1. The Noun
2. The Pronoun
3. Quantifiers
4. The Adjective and Adverb
5. The Preposition
6. Complex Object
7. Tense Forms (Present Simple, Past Simpe, Future Simpe, Future Simple in the Past, Present Continuous, Past Continuous).

RUS DİLİ

1.Фонетика. Буквы и звуки. Орфография
2.Лексикология. Антонимы. Синонимы. Фразеологизмы. Пословицы
3.Морфология. Имя существительное. Имя прилагательное
4.Имя числительное. Местоимение

5.Диалог. Работа над текстом. Перевод.

0 yorum:

Yorum Gönder