Qeydiyyatdan keçməyə tələsin!

NİYAL KURSLARINA ABİTURİYENT VƏ DİGƏR HAZIRLIQLAR ÜÇÜN QƏBUL İMTAHANI TƏŞKİL EDİLİR

Qeydiyyatdan keçməyə tələsin!

NİYAL KURSLARINDA İBTİDAİ SİNİF HAZIRLIĞI TƏŞKİL EDİLİR

Qeydiyyatdan keçməyə tələsin!

NİYAL KURSLARINDA FƏNN HAZIRLIĞI TƏŞKİL EDİLİR

Qeydiyyatdan keçməyə tələsin!

NİYAL KURSLARINDA YÖS HAZIRLIĞI TƏŞKİL EDİLİR

Kursumuzun fəxrləri

Ali məktəblərə yüksək balla qəbul olunmuş tələbələrimiz.

Yay Məktəbinə Qeydiyyat başladı 📣 Hörmətli valideynlər, əziz şagirdlər!


Niyal Kurslarının İsmayıllı filialı 1 iyul-30 avqust tarixlərində ibtidai və 5,6,7,8-ci siniflər üçün Yay Məktəbi təşkil edəcək.


KEÇİRİLƏN FƏNNLƏR:

✔ Riyaziyyat

✔ Ana dili

✔ İngilis dili

✔ Məntiq


🎼 Şagirdlərin dərslərə adaptasiyası üçün əlavə olaraq gitara ilə musiqi dərsləri, əyləncəli və öyrədici oyunlar təşkil olunacaq.

✅ Kurs sonu tarixi Şəki şəhərinə gəzinti olacaq(pulsuz)

✅ Hər bir şagirdə həvəsləndirici sertifikat veriləcək


Övladlarınızın yay tətlini əylənərək öyrənməsini istəyirsinizsə qeydiyyatdan keçməyə tələsin...


Son qeydiyyat tarixi: 25 iyun, 2024


Qeyd: Proqram 2 aylıq təşkil olunacaq


İbtidai sinif ödənişi: 120₼(2aylıq)

5,6,7,8- ci sinif ödənişi: 150₼(2 aylıq)


Tel: 051 484 94 34
Mövzular Check up-4 (8 fevral)

Mövzular Check up-4


1-ci sinif

      
 1. Azdili
G hərfi. Göy göldə.

 1. Riyaziyyat
Nə qədər azdır, nə qədər çoxdur

 1. Heyat bilgisi
Mənim hüquqlarım.


2-ci sinif


 1. Azərb. dili
“Qazlar”

 1. Riyaziyyat
Həndəsi fiqurlar, bucaqlar

 1. Həyat bilgisi
Üfüqün cəhətləri

 1. İngilis dili
Shapes, School objects, Our school


3-cü sinif


 1. Azərb. dili
Xüusi isimlərin böyük hərflə yazılması

 1. Riyaziyyat
Çoxbucaqlılar

 1. Həyatbilgisi
Canlıların müxtəlifliyi

 1. İngilisdili
Uu, Ss, Kk, Qq


4-cü sinif


 1. Azərb. dili
Tülkü niyə suya girir

 1. Riyaziyyat
Qalıqlı bölmə

 1. Həyatbilgisi
Mövhumat

 1. İngilisdili
Like+verb+ing. Present Simple. Cookies\Food


5-ci sinif


 1. Azərb. dili
Kök vəş əkilçi
leksik və qrammatik şəkilçilər
sözün başlanğıc forması
şəkilçilərin variantları
bir cür yazilan şəkilçilər
söz önü şəkilçilər
sö zyaradıcılığı

 1. Riyaziyyat
Çoxluq. Onluq kəsrlər. Onluq kəsrlərin vurulması

 1. Tarix
Şəmsəddin Eldəniz necə Azərbaycan hökümdarı oldu
Marağar əsədxanası
Rəşidiyyə Məşhur Azərbaycan Universiteti
Ağqoyunlu dövləti
Gülüstan qalası yoxsa Azərbaycan
Şairlər sultanı
Şərqin son fatehi

 1. Həyatbilgisi
Sağlamlığımız təhlükədədi. Yol nişanları nə üçündür?

 1. Ingilisdili
Countries and Cultures. Present Simple. Present Continuous


6-cı sinif


 1. Azərb.dili
Saylarin isimləşməsi
əvəzlik nədir? Əvəzliyin məna növləri
şəxs əvəzlikləri
işarə əvəzlikləri
o, bu əvəzliklərindən sonar vergülün işlənməsi
əvəzliyin digər məna növləri

 1. Riyaziyyat
Faiz. Tam ədədlər. Əməllərsırası.

 1. İngilisdili
Should. Tense Forms. Reflexive Pronouns.

 1. Fizika
Diffuziya. Maddələrin istidən genişlənməsi. Təkrar.

 1. Coğrafiya
Atmosferin quruluşu. Hava şəraiti. Havanın temperaturu. Külək. Havada su buxarı yağıntı.

 1. Tarix
Ümumi tarix
Assur dövləti
Midiya dövləti
Əhəmənilər dövləti
Parfiya dövləti
Azərbaycan tarixi
Azərbaycan ərazisində erkən tayfa birlikləri və erkən dövlət qurumları
Manna dövlətinin yaranması və yüksəlişi
Mannanın xarici siyasəti
Mannanın süqutu

 1. Biologiya
Toxumun quruluşuna qədər


7-ci sinif


 1. Azərb. dili
Feilisifət. Feilisifət və feildən düzələn sifətlər
feili bağlama
qoşma
qoşmalarin deyilişi və yazılışı

 1. Riyaziyyat
Çoxhədli. Eynilik çevirmələri.

 1. İngilisdili
Tense Forms. Present Perfect. Regular Verbs.

 1. Tarix
Azərbaycan tarixi
Slavyanların hücumları
Əhalinin məşğuliyyəti və həyat tərzi
IX-XI əsrlərdəAzərbaycan mədəniyyəti
Ümumi tarix
Ərəb xilafəti
Xilafətin parçalanması
Türk və Qafqaz xalqlarının xəzinəsi
Səlcuq imperatorluğu
Hindistan VI-XVI əsrlərdə

 1. Fizika
Sürtünmə qüvvəsi. Mexaniki iş. Güc. Enerji. Potensial enerji.

 1. Coğrafiya
Xarici amillərin relyefə təsiri. Dağların yaranması. Düzənliklərin müxtəlifliyi. Okean dibinin relyefi.

 1. Kimya
Kimyəvi tənlik. Kimyəvi reaksiyaların tipi. Kimyəvi reaksiyanın istilik effekti. Yanma. Kimyəvi təhlükələrə əsasən hesablamalar.

 1. Biologiya
Yastıqurdlar tipinə qədər


8-ci sinif


 1. Azərb. dili
Xəbər
Xəbərin ifadə vasitələri
İsmi xəbər. Feili xəbər
Suala cavab vermədən xəbər olan sözlər
Tamamlıq
Təyin
Bədii təyin
Zərflik

 1. Riyaziyyat
Dördbucaqlı. Rasional kəsrlərin toplanması.

 1. İngilisdili
İt/its/it”s. Article. Uncountable nouns.

 1. Fizika
Buxarlanma. Doyan doymayan buxar. Xüsusi buxarlanma. İstilik. Nisbi rütubət. Rütubət ölçən cihazlar.

 1. Tarix
Azərbaycan tarixi
Əfşar imperiyasının yaranması
XVIII əsrin 30-40-cı illərində üsyanlar
Əfşar imperiyasının süqutu
Azərbaycanda ilk müstəqil xanlıq
Mərkəzi Asiya xanlıqları
Volqaboyu, Ural və Sibir türkləri
Şimali Qafqaz yeni dövrün astanasında

 1. Kimya
Duzlar. Kovalent rabitə. Kovalent rabitənin növləri. Hibridləşmə.

 1. Coğrafiya
Yerin müasir üfüqi və şaquli hərəkətləri. Litosfer tavaları və onların hərəkətləri. Qədim quru və su sahələri.

 1. Biologiya
Tənəffüs sistemi xəstəliklərinə qədər

7-8 DEKABRDA KEÇİRİLƏCƏK CHECK UP-2 SINAQ İMTAHANI MÖVZULARI (1-8.Cİ SİNİFLƏR)

Mövzular Check up-21-ci sinif

      
 1. Azdili
R hərfi. Güc birlikdədir

 1. Riyaziyyat
Sıra sayları

 1. Heyat bilgisi
Cansız təbiətdə hadisələr

 1. Məntiq

2-ci sinif


 1. Azərb. dili
Yaşıl fincan. Müəllim yoxsa məllim.

 1. Riyaziyyat
Toplama və çıxmanın qarşılıqlı əlaqəsi

 1. Həyat bilgisi
Sağlamlıq nədir

 1. İngilis dili
Countries, Family, Professions

 1. Məntiq

3-cü sinif


 1. Azərb. dili
Cəmil+Mahir.

 1. Riyaziyyat
1000 dairəsində ədədlər təkliklər, onluqlar, yüzlüklər

 1. Həyat bilgisi
Şəkil və plan I dərs

 1. İngilis dili
Hh, Oo, Ll, Ii

 1. Məntiq

4-cü sinif


 1. Azərb. dili
Çünki oldun dəyirmançı.

 1. Riyaziyyat
Məsələ həlli. Tam hissə modeli

 1. Həyatbilgisi
Siğorta

 1. İngilis dili
Present Simple. Sounds. Words/

 1. Məntiq

5-ci sinif


 1. Azərb. dili
Qoşasamitli sözlərin tələffüzü daxil olmaqla

 1. Riyaziyyat
Natural ədədlər. Natural ədədlər üzərində bölmə əməli.

 1. Tarix
Azərbaycanın ən qədim dövləti
Qaniçən Kiri kim məğlub etdi
Azərbaycan adı necə yarandı
Qədim Azərbaycan dövləti- Albaniya
Azərbaycanda dini inanclar
Cavanşir
Qırx il kölə kimi yaşamaqdansa
Kitabi Dədə Qorqud-yurdumuzun tarix salnaməsi

 1. Həyat bilgisi
Dövlətim mənə xidmət edir.

 1. Ingilis dili (41-50)
Present Continous. Present Simple. Words

 1. Məntiq (51-55)

6-cı sinif


 1. Azərb.dili
Say və onun məna növləri daxil olmaqla

 1. Riyaziyyat
ƏBOB-hissəsinə görə ədədin tapılması

 1. İngilis dili
Past Simple/ Degree of Adjectives. Words

 1. Fizika
Fiziki kəmiyyətlər və onların ölçülməsi daxil olmaqla

 1. Coğrafiya
Cəmiyyət. Təsərrüfat. Dünya ölkələri

 1. Tarix
Qədim Misir dövləti
Qədim Misirdə mədəniyyət
Mezolit – Orta daş dövrü
Neolit inqilabı. Eneolit dövrü
Erkən və orta tunc dövrü

 1. Biologiya
Hüceyrənin quruluşu, bölünməsi. Prokariot və eukariot orqanizmlər.

 1. Məntiq

7-ci sinif

 1. Azərb. dili
İsə hissəciyi daxil olmaqla

 1. Riyaziyyat
Qüvvətin qüvvətə yüksəldilməsi

 1. İngilis dili
Have to\Has to. Verb+to\ing. And\but\because

 1. Tarix
Göytürk xaqanlığı və onun varisləri
Avarlar, xəzərlər və bulqarlar
Böyük ipək yolunun başlandığı ölkə
Xilafət dövründə idarəetmə, torpaq və vergi siyasəti
Xürrəmilər hərəkatı-Babək
İslamın milli və mədəni inkişafa təsiri

 1. Fizika
Nuyutonun I və II qanunu əvəzləyici qüvvə daxil olmaqla

 1. Coğrafiya
Coğrafi koordinatlar. Miqyas. Relyefin təsviri. Planaalma

 1. Kimya
Bəsit və mürəkkəb maddələr. Allotropiya daxil olmaqla

 1. Biologiya
Mamırlar. Yosunlar. Qıjıkimilər

 1. Məntiq

8-ci sinif

 1. Azərb. dili
Tabesizlik əlaqəsi daxil olmaqla

 1. Riyaziyyat
Rasional ədədlər. Vuruqlara ayırma ilə kvadrat tənliklərin həlli

 1. İngilisdili
İrregular verbs. Conjuctions. Passive voice

 1. Fizika
Yanacağın yanma istiliyi daxil olmaqla

 1. Tarix
Qacarlar imperiyasının yaranması
Böyük Moğol imperiyasının parçalanması
Çin – Qapalı ölkə
XVI əsrin II yarısı – XVII əsrdə social-iqtisadi və ictimai həyat
Azərbaycan beynəlxalq ticarət əlaqələrində
XVII əsrdə Azərbaycan mədəniyyəti

 1. Kimya
Əsasların fiziki və kimyəvi xassələri daxil omaqla.

 1. Coğrafiya
Xəritələrin təsnifatı. Xəritələrdə təsvir üsulları. Xəritələrdə məsafələrin və sahələrin hesablanması

 1. Biologiya
Sinir sistemi


 1. Məntiq

2019-cu ildə tətbiqi nəzərdə tutulan ümumi təhsil pilləsində təhsilalanların yekun qiymətləndirilməsi (buraxılış) imtahanlarının və ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanlarının modeli (tapşırıqların sayı)Dövlət İmtahan Mərkəzi və Təhsil Nazirliyi tərəfindən birgə hazırlanan və 2019-cu ildə tətbiqi nəzərdə tutulan ümumi təhsil pilləsində təhsilalanların yekun qiymətləndirilməsi (buraxılış) imtahanlarının və ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtahanlarının modeli aşağıdakı kimidir:
09.10.18 8:40
Buraxılış imtahanı (9 illik təhsil bazasında)
I mərhələ (imtahan müddəti - 3 saat)
Fənnin adı Maksimal  bal   
Tapşırıqların sayı
1.Tədris dili
(Azərbaycan dili, rus dili)
302 mətn (bədii, publisistik) hər mətnə aid 10 tapşırıq (5 yazı tələb olunan açıq + 5 qapalı ). Cəmi: 20 tapşırıq
2.Riyaziyyat3010 açıq tapşırıq (həllin yazılması tələb olunan)
Cəmi:10 tapşırıq
3.Xarici dillər (ingilis,alman, fransız,rus,ərəb, fars dilləri)301.Dinləmə mətninə dair (publisistik və ya dialoq) 6 tapşırıq (4 qapalı+2 yazı tələb olunan açıq );
 2.Oxuyub-anlama mətninə dair (publisistik və ya bədii) 9 tapşırıq (5 qapalı+4 yazı tələb olunan açıq ).
Cəmi:15 tapşırıq
II mərhələ (imtahan müddəti - 2 saat 15 dəqiqə)
Fənnin adıMaksimal bal     Tapşırıqların   sayı
1.Tədris dili (Azərbaycan dili, rus dili)7030 qapalı
2.Riyaziyyat7030 qapalı
3.Xarici dillər (ingilis,alman, fransız,rus, ərəb, fars dilləri)    7030 qapalı
 Buraxılış imtahanı (11 illik təhsil bazasında)
İmtahan 1 mərhələdə keçirilir (imtahan müddəti - 3 saat)
Fənnin adıMaksimal 
bal   
Tapşırıqların sayı
1.Tədris dili (Azərbaycan dili, rus dili)100Oxuyub anlamaya dair 2 mətn (bədii, publisistik), hər mətnə aid 10 tapşırıq ( 5 yazı tələb olunan açıq + 5 qapalı ) və dil qaydalarına dair 10 qapalı tapşırıq.
Cəmi: 30 tapşırıq
2.Riyaziyyat100həllinin yazılması tələb olunan 7 açıq tapşırıq+ ənənəvi formada olan 5 açıq tapşırıq+13 qapalı tapşırıq.
Cəmi: 25 tapşırıq
3.Xarici dillər (ingilis,alman, fransız,rus, ərəb, fars dilləri)100                        1.Dinləmə mətninə dair (publisistik və ya dialoq), 6 tapşırıq (3 qapalı+3 yazı tələb olunan açıq);
2.Oxuyub-anlama mətninə dair (publisistik və ya bədii) 8 tapşırıq (4 qapalı+4 yazı tələb olunan açıq) ;
3.Dil qaydalarına dair 16 qapalı tapşırıq.
Cəmi:30 tapşırıq
 Maksimal bal: 300 
Qəbul imtahanı (imtahan müddəti 3 saat)
I qrupII qrupIII qrupIV qrup
Riyaziyyat - 30 tapşırıq
(22 qapalı + 5 açıq + situasiya əsasında həllinin yazılması tələb olunan 3 tapşırıq).
Çəki əmsalı: 1,5
Riyaziyyat - 30 tapşırıq
(22 qapalı+5 açıq + situasiya əsasında həllinin yazılması tələb olunan 3 tapşırıq).
Çəki əmsalı: 1,5
Azərbaycan (rus) dili - 30 tapşırıq (22-qapalı+5 açıq + mətn əsasında yazılması tələb olunan 3 tapşırıq).
Çəki əmsalı: 1,5
Biologiya - 30 tapşırıq
(22 qapalı +5  açıq +situasiya əsasında həllinin yazılması tələb olunan 3 tapşırıq).
Çəki əmsalı: 1,5
Fizika - 30 tapşırıq
(22 qapalı+5 açıq + situasiya əsasında həllinin yazılması tələb olunan 3 tapşırıq)
Çəki əmsalı: 1,5
Coğrafiya - 30 tapşırıq
(22 qapalı+5 açıq + situasiya əsasında həllinin yazılması tələb olunan 3 tapşırıq)
Çəki əmsalı: 1,5
Tarix-30 tapşırıq (22-qapalı+5 açıq + mənbə əsasında yazılması tələb olunan 3 tapşırıq)
Çəki əmsalı: 1,5
Kimya - 30 tapşırıq
(22 qapalı+5 açıq + situasiya əsasında həllinin yazılması tələb olunan 3 tapşırıq) 
Çəki əmsalı: 1,5
Kimya - 30 tapşırıq
(22 qapalı + 5 açıq + situasiya əsasında həllinin yazılması tələb olunan 3 tapşırıq) 
Çəki əmsalı: 1
Tarix - 30 tapşırıq
(22 qapalı+5 açıq +mənbə əsasında yazılması tələb olunan 3 tapşırıq).
Çəki əmsalı: 1
Ədəbiyyat - 30 tapşırıq
(22 qapalı+5 açıq + mətn əsasında yazılması tələb olunan 3 tapşırıq)
Çəki əmsalı: 1
Fizika - 30 tapşırıq
(22 qapalı+5 açıq + situasiya əsasında həllinin yazılması tələb olunan 3 tapşırıq) 
Çəki əmsalı: 1
 Maksimal bal: 400
Qeyd 1. I-IV ixtisas qrupları üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbul olmaq üçün müsabiqə zamanı abituriyentlərin buraxılış imtahanından əldə etdikləri nəticələri də nəzərə alınacaq və qəbul imtahanından toplanılan balın üzərinə əlavə olunacaq. Yəni abituriyentlər buraxılış və qəbul imtahanlarında topladıqları balların cəminə (maksimal bal – 300+400=700 bal) əsasən ali təhsil müəssisələrinin müsabiqəsində iştirak edəcəklər. 
I-IV ixtisas qrupları üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbul olmaq istəyən əvvəlki illərin məzunları seçdikləri ixtisas qrupuna daxil olan fənlərlə yanaşı buraxılış imtahanı formatında əlavə qəbul imtahanı da verəcəklər və hər iki imtahandan topladıqları balların cəminə əsasən ali təhsil müəssisələrinin müsabiqəsində iştirak edəcəklər.
V ixtisas qrupu (ali təhsil müəssisələrinin xüsusi qabiliyyət tələb edən ixtisasları) və orta ixtisas təhsili müəssisələri üzrə müsabiqə buraxılış imtahanının nəticələrinə əsasən aparılacaq.
Qeyd 2: Tədris Azərbaycan dili istisna olmaqla, digər dillərdə aparılan ümumi təhsil müəssisələrində təhsil alan şagirdlər ümumi orta və tam orta təhsil səviyyələri üzrə buraxılış imtahanı çərçivəsində Azərbaycan dili (dövlət dili kimi) fənnindən ayrıca imtahan verirlər. İmtahanda şagirdlərə Azərbaycan dili (dövlət dili kimi) fənnindən 30 tapşırıq təqdim edilir. Şagirdlərin toplaya biləcəyi maksimal bal 30 baldır. İmtahanın müddəti 45 dəqiqədir.
Qeyd 3: Tədris Azərbaycan dilində aparılan ümumi təhsil müəssisələrində təhsil alan şagirdlər buraxılış imtahanının nəticələrinə əsasən ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin tədris rus dilində aparılan ixtisasları üzrə müsabiqədə iştirak etmək üçün rus dili fənnindən, tədris rus dilində aparılan ümumi təhsil müəssisələrində təhsil alan şagirdlər buraxılış imtahanının nəticələrinə əsasən ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin tədris Azərbaycan dilində aparılan ixtisasları üzrə müsabiqədə iştirak etmək üçün Azərbaycan dili fənnindən imtahan verməlidirlər.